מספר מכרז פומבי : 51/2022 – הצעות ממבטחים למתן שירותי ביטוח לחברה

 אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי ביטוח לחברה, וכל פעולה ומטלה הנלווית כיו"ב;

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות –  יתקיים ביום חמישי ה- 18.08.2022 בשעה 14:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

הבהרות מיום 15.8.22: 

שלום רב, מצ"ב מסמכי הבהרה  בקשר עם מכרז מכרז פומבי : 51/2022 – הצעות ממבטחים למתן שירותי ביטוח לחברה

  1. מענה לשאלות הבהרה (1) מענה לשאלות הבהרה (1) מכרז פומבי 51.2022 -הזמנה למתן שירותי ביטוח חכל אופקים 15.8.22
  2. טופס הצעה לביטוח סייבר – טופס הצעה לביטוח סייבר הפניקס – מלא וחתום חכל
  3. היסטוריית תביעות – הקשורות בתביעות של תאונת עבודה של עובדים – חברה כלכלית לפיתוח – ניסיון תביעות

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום שני  ה-  08.08.2022 במשרדי החברה, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2 ,אופקים, אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש – או – להוריד את החוברת מאתר האינטרנט של החברה, ולצרף למסמכי ההגשה קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז באמצעות ביצוע העברה בנקאית לחשבון בנק שפרטיו מופיעים בחוברת המכרז.

מחיר הרכישה הינו 300 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר) ו/או מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' מוריה כהן, עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 18.08.2022 בשעה 14:00 בדיוק, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים:

מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 51/2022- הצעות ממבטחים למתן שירותי ביטוח לחברה

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 51.2022 – מתן שירותי ביטוח לחברה 03.08.2022

מספר מכרז פומבי : 53/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחת מתנ"ס (מגרש 1134) בשכונת 'הפארק', בעיר אופקים.  

 אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחת מתנ"ס (מגרש 1134) בשכונת 'הפארק', בעיר אופקים.

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום חמישי  ה-  04.08.2022 במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 3, קומה2, באופקים, אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 04.08.2022   בשעה 14:00 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 40,000  (ארבעים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.10.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים– לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 18.08.2022 בשעה 14:00 בדיוק.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 53/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס (מגרש 1134), בעיר אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 53/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח שלוחת מתנ"ס מגרש 1134, בשכונת הפארק, בעיר אופקים

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 53/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח שלוחות מתנ"ס מגרש 1134 בשכונת הפארק, אופקים

דוח קרקע – מכרז פומבי 53/2022 – לבניה ופיתוח של שלוחת מתנ"ס מגרש 1134, בשכונת הפארק, בעיר אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 53/2022 – לבניה ופיתוח שלוחת מתנ"ס מגרש 1134, שכונת הפארק, בעיר אופקים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 04.08.22 מכרז פומבי 53.22- בניית שלוחת מתנס מגרש 1134 שכ הפארק

מספר מכרז פומבי : 52/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס (מגרש 915) בשכונת 'רמת שקד', בעיר אופקים.  

 אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס (מגרש 915) בשכונת 'רמת שקד', בעיר אופקים.

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום חמישי  ה-  04.08.2022 במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 3, קומה2, באופקים, אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 04.08.2022   בשעה 13:00 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 40,000  (ארבעים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.10.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים– לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 18.08.2022 בשעה 14:00 בדיוק.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 52/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס (מגרש 915) בשכונת רמת שקד, באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 52/2022- לבניית מבנה מסוג שלוחת מתנ"ס בשכונת רמת שקד, מגרש 915, באופקים

מפרט טכני מאוחד -מכרז פומבי 52/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס (מגרש 915) בשכונת רמת שקד, באופקים

דוח קרקע וביסוס – מכרז פומבי 52/2022- לבניה ופיתוח שלוחות מתנ"ס מגרש 915, בשכונת 'רמת שקד, בעיר אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 52/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של שלוחות מתנ"ס מגרש 915 בשכונת 'רמת שקד', בעיר אופקים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 04.08.22 מכרז פומבי 52.22 – בניית שלוחת מתנס מגרש 915 רמת שקד

מספר מכרז זוטא: 50/2022 תכנון אדריכלי של בית כנסת ספרדי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 933) ת.ב.ע 130/03/23, בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

 מכרז זוטא 50/2022 – תכנון אדריכלי של בית כנסת ספרדי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 933) ת.ב.ע 130/03/23, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות –  יתקיים ביום חמישי ה- 18.08.2022 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני   ה-25.07.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום חמישי   ה28.07.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2 (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 04.08.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

 לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה העתיקה את משרדיה לכתובת חדשה – רחוב תוצרת הארץ 3, אופקים

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז: 

מעטפת משפטית- מכרז זוטא 50.2022 – תכנון בית כנסת ספרדי מגרש 933_ 20.07.2022

תשריט מגרש 933 מכרז 50.2022

מספר מכרז זוטא: 49/2022 -תכנון אדריכלי של בית כנסת אשכנזי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 934) ת.ב.ע 601.0897199, בעיר אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא מס' 49/2022 – תכנון אדריכלי של בית כנסת אשכנזי בשכונת "רמת שקד" (מגרש 934) ת.ב.ע 601.0897199, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות –  יתקיים ביום חמישי ה- 18.08.2022 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני   ה-25.07.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום חמישי   ה- 28.07.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2 (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 04.08.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

 לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה העתיקה את משרדיה לכתובת חדשה – רחוב תוצרת הארץ 3, אופקים

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

בהצלחה,

נא לאשר קבלת המייל

מעטפת משפטית- מכרז זוטא 49.2022 – תכנון בית כנסת אשכנזי מגרש 934 _ 20.07.2022

תשריט

הוראות התוכנית

מעבר משרדי החכ"ל לכתובת חדשה : תוצרת הארץ 3

שלום רב,

הרינו לעדכן שבשעה טובה משרדי החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ,

עברו למשרדים החדשים הממוקמים בכתובת : רחוב תוצרת הארץ 3, אופקים

יש לתאם הגעה מראש בכל נושא ובפרט בעת הגשת מסמכי מכרז

מול מנהלת לשכת מנכ"ל הגב' בתיה שחר בטל' 08-9928561

מול מנהלת מחלקת התקשרויות הגב' מוריה כהן בטל' 08-9928593

בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

על מנת לקבל מענה לכל שאלה שתעלה.

כלל הטלפונים והדוא"ל בחברה נשארו בעינם.

מכרז פומבי כ"א 48/2022 – דרוש/ה: מנהל/ת קאנטרי קלאב, אופקים -איתור מועמדים נוספים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")  מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :

מנהל/ת קאנטרי קלאב, אופקים

מועד וועדת המכרזים – ראיונות – יתקיימו ביום חמישי ה- 18.08.2022 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

עדכון מיום 03.08.2022:

במסגרת החלטתה של ועדת המכרזים בחברה, בישיבתה מיום רביעי ה- 03.08.2022, הוחלט לצאת לסבב נוסף של איתור מעומדים נוספים לתפקיד שבנדון.

אופן הגשת מועמדות:

יש להגיש את טופס המועמדות בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, שאלון לאיתור חשש בדבר ניגוד עניינים ושאלון אישי למתמודד (השאלונים נמצאים באתר האינטרנט של החברה), וכן אישורים על תקופות העסקה קודמות או פלט העסקה של המוסד לביטוח לאומי + אסמכתאות המעידות על עמידת המועמד/ת בתנאי הסף למשרה ומסמכים רלוונטיים נוספים (כגון המלצות וכיוצ"ב), במעטפה סגורה שעל גביה רשום "מכרז 48/2022 לתפקיד מנהל/ת קאנטרי, אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ" במסירה אישית, למנהלת לשכת מנכ"ל – הגב' בתיה שחר, במשרדי חברה, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים,  בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת לא יאוחר מיום ראשון  ה- 14.08.2022 בשעה : 14:00 בדיוק (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

יתר תנאי הסף ואת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

   שאלות ובירורים בקשר עם ההליך יש לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

מועד וועדת המכרזים – ראיונות – יתקיימו ביום רביעי  ה- 03.08.2022 בשעה 09:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2, אופקים.

משרת מנהל/ת קאנטרי :

היקף משרה: עד 100%.       כפיפות: מנכ"ל החכ"ל

תנאי שכר: על פי הדירוג המאושר על ידי משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: סגן מנהל אגף בחכ"ל {איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תנאי קבלה:

דרישות השכלה – בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל או הנדסאי/טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאיים המוסמכים התשע"ג-2012.

דרישת ניסיון מקצועי – עבור בעל תואר אקדמי: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי ; עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי ; עבור טכנאי רשום: 6 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי (תחום הבריאות, הנופש או הספורט) או תחומים עסקיים נוספים.

דרישת ניסיון ניהולי – שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

התפקיד כולל בין היתר: (1) ניהול צוות העובדים: אחריות על גיוס עובדים, הכשרה והכנה, הדרכה ופיקוח על עבודתם, קביעת סדרי עבודה, בדיקה ואישור דיווחי ביצוע עבודה; (2) אחריות תקציבית: בניית תקציב, אישורו ועמידה במסגרת התקציב שאושרה, מעקב ודיווח; (3) אחריות על גיבוש נהלי עבודה והטמעתם; (4) ניהול מערכת לקוחות ממוחשבת; (5) אחריות כוללת על התפעול השוטף של הקאנטרי: ניקיון, אחזקה, פעילות חדר מכונות, מתקני שחייה, מכשירי כושר, ציוד ורכש; (6) שליטה וטיפול בכל הדרישות הרגולטוריות: משרד הבריאות, משטרה, כבאות, מד"א, המשרד להגנת הסביבה ועוד; (7) אחריות כוללת על ניהול הפרסום, השיווק, המכירות וגביית כספים; (8) אחריות כוללת על פעילויות הבריכה וחדר הכושר: מערך לימודי שחייה, קייטנות, חוגים, ענף שחייה תחרותי, הקצאת מסלולים ושעות, שמירת הסדר ועוד; (9) גיבוש הצעות ייעול, הצגתן וביצוען בפני הנהלת החכ"ל ; (10) מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע העבודות הכרוכות בתפקיד.

תכונות ויכולות נדרשות: זיקה לתחום הכושר ולאורח חיים בריא וספורטיבי; יכולת ניהול והובלה; יכולת עבודה תחת לחץ; יכולת ארגון, תכלול, ריכוז, הנעת ותפעול עובדים; עמידה ביעדים, ייצוגיות, שירותיות, מקצועיות, סדר וארגון, דייקנות, יושרה, אחריות ונכונות לעבודה בשעות משתנות ובלתי שגרתיות; יכולת לקיים מו"מ ושיח עם הקהילה; יכולת ניהול ועמידה בתקציב וגיוס חסויות ומקורות תקציב נוספים; יוזמה לפיתוח וארגון פעילויות ואירועי ספורט; כושר ביטוי טוב בכתב ובעל-פה, היכרות עם יישומי המחשב השונים לרבות Office.

אופן הגשת מועמדות:

יש להגיש את טופס המועמדות בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, שאלון לאיתור חשש בדבר ניגוד עניינים ושאלון אישי למתמודד (השאלונים נמצאים באתר האינטרנט של החברה), וכן אישורים על תקופות העסקה קודמות או פלט העסקה של המוסד לביטוח לאומי + אסמכתאות המעידות על עמידת המועמד/ת בתנאי הסף למשרה ומסמכים רלוונטיים נוספים (כגון המלצות וכיוצ"ב), במעטפה סגורה שעל גביה רשום "מכרז 48/2022 לתפקיד מנהל/ת קאנטרי, אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ" במסירה אישית, למנהלת לשכת מנכ"ל – הגב' בתיה שחר, במשרדי חברה, בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים, בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה- 28.07.2022 בשעה : 14:00 בדיוק (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

הערה חשובה!

(*) במהלך חודש יולי 2022 עתידה החברה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת (רח' תוצרת הארץ 2, אופקים). לכן, מומלץ לתאם הגעה מראש מול מנהלת לשכת מנכ"ל בטל' 08-9928561 או מנהלת מחלקת התקשרויות הגב מוריה כהן בטל' 08-9928593 על מנת לקבל הנחיות ברורות ביחס למיקומם של משרדי החברה במועד ההגשה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

   שאלות ובירורים בקשר עם ההליך יש לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכי מכרז:

נוסח פרסום – איתור מועמדים נוספים – מכרז כא -48.2022 מנהל.ת קאנטרי – עדכני 03.08.2022

נוסח פרסום- מכרז פומבי כ"א 48/2022- דרוש/ה: מנהל/ת קאנטרי קלאב, באופקים

מסמכים להגשה – שאלון אישי + שאלון ניגוד עניניים

מספר מכרז זוטא: 41/2022 – עבודות מסוג: ביצוע עבודות שיפוץ במתחם הבריכה המקורה, קאנטרי קלאב, אופקים

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:

מכרז זוטא -41/2022 – עבודות מסוג: ביצוע עבודות שיפוץ במתחם הבריכה המקורה, קאנטרי קלאב, אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 03.07.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון     ה-19.06.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

מחיר רכישת מסמכי המכרז הינו 300 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית בסך של: 5,000  ₪ בתוקף עד ליום: 31.10.2022 לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן  לדוא"ל [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני   ה27.06.2022 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593/588.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין מספר המכרז בלבד, לידי הגב' בתיה שחר ותוכנס לתיבת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מן המועד האחרון הקבוע להגשת הצעות במכרז זה. איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה לפסילת ההצעה. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה: יום חמישי ה- 30.06.2022 בשעה 14:00, בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה רק לקבלנים שנמצאים במאגר הקבלנים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מסמכי המכרז:

מכרז פומבי כ"א 47/2022 – דרוש/ה: מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")  מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :

מנכ"ל חברה

היקף משרה: עד 100%.       כפיפות: דירקטוריון החברה

תנאי שכר: שכר בכירים, מותנה באישור משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: מנכ"ל תאגיד עירוני{איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תנאי סף וקבלה נדרשים:

.1תושב ואזרח ישראל.

.2בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

.3בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, באחד מאלה:

3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪;

3.2. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

3.3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (בינוי, פיתוח ותשתיות של מוסדות ומבני ציבור ו/או שכונות מגורים).

  1. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי בסעיף (2) לעיל – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף (3) לעיל, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים או תאגידים בעלי מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪, וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

כישורים אישיים נדרשים: כמפורט במפרט מאפייני התפקיד אשר נמצא באתר האינטרנט של החברה: http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

אופן הגשת מועמדות:

יש להגיש את טופס המועמדות בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, שאלון לאיתור חשש בדבר ניגוד עניינים ושאלון אישי למתמודד (השאלונים נמצאים באתר האינטרנט של החברה), וכן אסמכתאות המעידות על עמידת המועמד/ת בתנאי הסף למשרה ומסמכים רלוונטיים נוספים (כגון המלצות וכיוצ"ב), במעטפה סגורה שעל גביה רשום "מכרז 47/2022 לתפקיד מנכ"ל/ית אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ" במסירה אישית, למנהלת לשכת מנכ"ל – הגב' בתיה שחר, במשרדי חברה, בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים, בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת לא יאוחר מיום 17.07.2022 בשעה : 14:00 בדיוק (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

הערה חשובה!

(*) במהלך חודש יולי 2022 עתידה החברה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת (רח' תוצרת הארץ 2, אופקים). לכן, מומלץ לתאם הגעה מראש מול מנהלת לשכת מנכ"ל בטל' 08-9928561 או יועמ"ש החברה בטל' 08-9928481 על מנת לקבל הנחיות ברורות ביחס למיקומם של משרדי החברה במועד ההגשה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

שאלות ובירורים בקשר עם ההליך ניתן להפנות לוועדת הבחינה באמצעות היועצת המשפטית של החברה – עו"ד מורן בל, בדוא"ל: [email protected]. באחריות השולח לוודא קבלת הדוא"ל.

מסמכי מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי כ"א 47/2022 – מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

מפרט תפקיד – איתור מנכל

מסמכים להגשה – שאלון אישי + שאלון ניגוד עניניים

מספר מכרז פומבי : 46/2022 -לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים (4 כיתות) ושלוחת מתנ"ס בשכונת "רמת שקד", מגרש 949, בעיר אופקים   

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים (4 כיתות) ושלוחת מתנ"ס בשכונת "רמת שקד, מגרש 949  בעיר אופקים   

עדכון מיום 16.08.2022:

הריני להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז, כי מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה

מסמכי ההצעה יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-25.08.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים

במשרדי החברה בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2 , בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 03.08.2022:

לכל משתתפי סיור הקבלנים שהתקיים ביום 30.06.2022, הריני לעדכן כי כלל מסמכי המכרז הועלו לאתר החכ"ל בכתובת:  www.hcl-ofaqim.co.il

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום שני ה-  08.08.2022  במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 3 קומה 2, אופקים, אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 3,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 120,000 (מאה עשרים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 31.10.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -2 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 18.08.2022 בשעה 14:00 בדיוק.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 27.07.2022:

הריני להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז, מאחר וטרם פורסמו מסמכי המכרז כנדרש, החברה נאלצת לדחות את מועד ההגשה עד להודעה חדשה.

עם הפצת החומרים החברה תביא לידיעת המשתתפים על מועד חדש להגשת ההצעות.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 18.07.2022:

לאור זאת שטרם הועלו מסמכי המכרז לאתר החברה, ולא אופשרה רכישת מסמכי המכרז

 *מועד הגשת מסמכי המכרז בשלב זה יידחה ליום חמישי ה- 28.07.2022 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

 הערה חשובה! החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יולי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום חמישי  ה-  30.06.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 3,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 30.06.2022   בשעה 15:30 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 120,000 (מאה עשרים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.09.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -2 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 21.07.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561].

לתשומת לב המציעים: החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"לmoria@hcl.co.il ,  קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

מכרז פומבי 46.2022 – בניית 4 גני ילדים+ שלוחת מתנס מגרש 949 בשכונת רמת שקד אופקים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 30.06.2022 מכרז פומבי 46.2022- בניית גני ילדים ושלוחת מתנס מגרש 949

מעטפת משפטית גן ילדים שכונת רמת שקד מגרש 949 ושולחת מתנס- מכרז 46.2022 _ עדכני 03.08.22

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 46/2022 – בניית גני ילדים ושלוחת מתנס מגרש 949, שכונת רמת שקד, אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 46/2022 – בניית 4 גני ילדים + שלוחת מתנ"ס מגרש 949, שכונת רמת שקד, אופקים