מספר מכרז: 20/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת בניית גן ילדים דו כיתתי – אגוז, ברחוב רמת שקד, באופקים 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה-  14/11/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה אופקים,  אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 14/11/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  28/11/2019  עד לשעה  14:00.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  75,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה-14/11/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

מודעת פרסום מכרז 20_2019 בניית גן אגוז

מסמכים להגשה:

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה על

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מצ"ב החלטה שבנדון:

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח (2)

מספר מכרז: 19/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת סגנ/ית מנהל/ת אגף הכספים ממונה על חוזים והתקשרויות.

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 40% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: אגף הכספים.

תנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-2 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז וניהול מכרזים.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות offfice, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

דרישות תפקיד :

ניהול פעילות מכרזים והתקשרויות בתחום העבודות בחברה בתחומי קבלנים, ספקים, נותני שרות, כולל התקשרויות לבחירת מנהלי פרויקטים ומתכננים משלב זיהוי הצרכים ועד שלב ניהול החוזה, בהתאם לחוקים, הכל בהתאם לתקנות ונהלי החברה.

איסוף צרכי התקשרויות מהמחלקות השונות.

גיבוש תקציב לפרויקט טרום הפקת המכרז.

גיבוש אופן ההתקשרויות ומאפייני החוזה הנדרשים.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי חובה.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופיקוח.

יכולת התנסחות גבוהה ביותר.

תחומי אחריות:

ניהול מחלקת התקשרויות, הכנת מסמכי מכרז והתקשרויות, פרסום המכרז.

אישור מסמכי המכרז מול מנכ"ל החכ"ל.

ניהול הליך ההתקשרות בשיתוף הגורמים המקצועיים עד שלב חתימת החוזה.

מתן הנחיות מימון לגורמים המעורבים בהליך המכרזי – אבני דרך לתמורות לקבלנים.

מעקב אחר הליך בחירת הספק משלב בחינת ההצעות והערכתן, ועד שלב צו תחילת עבודה.

הקמת החוזה, וצרוף מסמכי ההצעות במערכת הממוחשבת לאחר אישורו.

ליווי תקציבי ואישור חשבונות ביחס לתקציב.

ניהול תכתובות מסחרית משפטית מול מציעים וספקים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אזה"ת, אופקים, עד ליום חמישי ה- 03/10/2019 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' בתיה שחר בטלפון 08-9928561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכים להגשה:

טפסים למכרז

מספר מכרז: 18/2019

עדכון פרטים – מועד הגשת המסמכים 17/11/2019

 

עדכון פרטים!!

בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

עיון במסמכי המכרז ותכולת הבקשה באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

החל מיום חמישי ה- 05/09/2019.

סיור מציעים חובה התקיים ב12/09/19 – ההנחיות שניתנו במהלך סיור זה באות לתת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק מהדברים שנראים חשובים לקידום ולביצוע פרויקט זה ואין בהם כדי לגרוע , להקל או לסתור את חוזה ההתקשרות של החברה עם המציעים.

להלן סיכום הסיור: מתוקן_פרוטוקול סיור מציעים בקשה לקבלת מידע לחברות לשיטות וטכנולוגיות לאיסוף ופינוי אשפה RFI

מצורף קבצי התכניות : קישור לצפייה בקבצים באופן מקוון

שאלות והבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום חמישי  בתאריך 24/10/2019 , לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתשאלנה במייל יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי המכרז, לא יאוחר מיום חמישי ה – 31/10/2019  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 

מספר מכרז: 17/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה-  08/08/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 08/08/2019 בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  29/08/2019  עד לשעה  14:00.              

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  200,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה-08/08/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

 

חומרים למכרז:

כתב כמויות מרוכז סופי

מעטפת משפטית_מכרז 17_2019_ לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל

מפרט טכני 17_2019 חשמל

מפרט טכני_ פאושלי _פיתוח 04.08.19 – Copy

תכניות:

קישור לקבצים

מספר מכרז: 16/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת בקרה תקציבית ודיווחים לרשויות

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: 30% שכר התחלתי משכר מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנהל מנהלת הסכמי גג

דרישות תפקיד ותנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-5 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז והגשת דיווחים כספיים למשרדי הממשלה= רמ"י, מפעל הפיס, ביטוח לאומי ועוד.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות  office, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי כללי – (יתרון).

12 שנות לימוד לפחות.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופקוח.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 15/08/2019 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון /56108-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים להגשה

טפסים למכרז

מספר מכרז: 15/2019 – איתור מועמדים נוספים

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת איתור מועמדים נוספים – לתפקיד יועצ/ת משפטי לחכ"ל אופקים

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 60% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנכ"ל התאגיד.

תחומי אחריות:

עריכת מכרזים / חוזים/ וניסוח מסמכים משפטיים מטעם התאגיד.

עריכת נהלים ואכיפתם.

השתתפות בישיבות ודיונים שונים לשם אבטחת תקינות פעילות התאגיד ובכלל זה, ישיבות דירקטוריון, ישיבות וועדת מכרזים, ישיבות וועדות רכש, וכל וועדה אחרת כנדרש ע"פ דין.

מתן תוקף משפטי לפעולות, הליכים ועיסוקים המתבצעים בתאגיד.

ייצוג בפני ערכאות משפטיות ככל הנדרש.

הכנת חוות דעת משפטיות בסוגיות שהתעוררו.

טיפול בתחום דיני עבודה מול עובדי התאגיד.

מטלות ומשימות נוספות בתחום היעוץ המשפטי בהתאם לצורכי התאגיד.

תנאי הסף:

השכלה:

תואר ראשון במשפטים.

רישיון עו"ד בתוקף.

ניסיון:

ניסיון מקצועי של 5 שנים לכל הפחות בתחום המשפט האזרחי או המנהלי או המוניציפלי.

ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתחום המכרזים והרכש לתאגיד, במהלך ה-5 שנים האחרונות.

ניסיון ניהולי של שנתיים לכל הפחות בניהול והנחיות צוות עובדים מקצועי.

____________________________________________________________

יתרון:

עדיפות תינתן לבעלי היכרות עם תחום תאגידים עירוניים.

הארות, ואופן הגשה:

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרט של החברה הכלכלית בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il/

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אזה"ת, אופקים,

 עד ליום חמישי ה- 12/09/2019 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593/561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים להגשה:

טפסים למכרז

מספר מכרז: 13/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות סלילת כביש מס' 7 אזור תעשייה/ רמת שקד, אופקים

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 18/07/2019 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן, בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 18/07/2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 01/08/2019 עד לשעה 14:00.
 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 400,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 200 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום חמישי ה-18/07/2019.
 • טלפון לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected]
חומרים:

מספר מכרז: 14/2019 – הודעת ביטול מכרז

הודעה על ביטול מכרז

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים מודיעה בזה על ביטול מכרז 14.2019 לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

 • הריני להודיעכם על ביטול המכרז במתכונתו הנוכחית עקב מגבלות תקציב, ככל שהחכ"ל תצא למכרז בנושא, החברה תצא בפרסום ותמסר הודעה מתאימה.

מכתב בנושא:

ביטול מכרז 14_2019 לביצוע עבודות פיתוח כניסה ראשית

מספר מכרז: 10/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודת עפר של כ- 700 דונם באזור תעשייה "שקד", באופקים

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 27/06/2019 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן, בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 27/06/2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 11/07/2019 עד לשעה 14:00.
 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 200 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום חמישי ה-27/06/2019.
 • טלפון לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected]

מסמכי המכרז:

מפרט טכני_מכרז

מעטפת משפטית מכרז

רשימת תכניות

כתב כמויות

*החומרים המצורפים מעלה הם לעיון בלבד, החומרים אותם יש להגיש והמחייבים הינם החומרים שרוכשים בחוברת המכרז.