מספר מכרז: 01/2020 -ביטול סיור מציעים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לפריסה, תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל, תפעול ותחזוקה של עמדות (AC) ו-ׁ(DC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות, בכל רחבי העיר, אופקים

הודעה חשובה !!!!

לתשומת לב המציעים:

סיור המציעים שנקבע ליום חמישי ה16/01/2020 בשעה 12:00 יידחה עד להודעה חדשה – עמכם הסליחה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-דחייה–מכרז 01_2020 לפריסה וניהול עמדות טעינה

מספר מכרז: 25/2019 – עדכון והארכה

לתשומת לב המציעים – במכרז 25/2019 – בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב – בוצע עדכון והארכה 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית גן ילדים (4 כיתות) – קהילות יעקב

החומר שבאתר היינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי  ה-  15/01/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי  ה- 23/01/2020  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  06/02/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  150,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  15/01/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום -עדכון והארכה – מכרז 25_2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב.

מסמכים להגשה:

עדכון והארכה -מעטפת משפטית מכרז 25_2019 בניית גן ילדים קהילות יעקב (4 כיתות) 14.01.20

מפרט_טכני- מכרז 25/2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב

תוכניות למכרז 25/2019 – בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב

מספר מכרז: 24/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  26/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה  יתקיים  ביום חמישי  ה- 26/12/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  09/01/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  80,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  26/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

מכרז 24_2019 לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 24_2019 – קבלן מסגרת

מעטפת משפטית -מכרז 24/2019 – קבלן מסגרת

מספר מכרז: 22/2019

שימו לב- דחיית מועד הגשה לתאריך 17/12/2019 בשעה 14:00

להסרת כל ספק – החומר שבאתר היינו לעיון בלבד!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית מבנה – מרכז נטע, באופקים.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-  08/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשייה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 28/11/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום שלישי  ה-  17/12/2019  עד לשעה  14:00

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה-08/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום מכרז 22_2019 מרכז נטע

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 22_2019 מכרז נטע

מעטפת משפטית מכרז 22/2019 בניית מסנה נטע

מפרט טכני – מכרז 22/2019 בניית מבנה נטע

תוכניות מכרז 22/2018 מעודכן 08.12.2019(נפתח בענן)

כתב כמויות מכרז 22/2019 מעודכן 08/12/19

מספר מכרז: 20/2019 -מכרז חוזר- עדכון!!!

שימו לב- עדכון – מכרז חוזר 20/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת בניית גן ילדים דו כיתתי – אגוז, ברחוב רמת שקד, באופקים 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-  08/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה אופקים,  אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי  ה- 12/12/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  26/12/2019  עד לשעה  14:00.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  75,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה-08/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

עדכון- פרסום- מכרז 20_2019 בניית גן ילדים אגוז

מסמכים להגשה:

עדכון- מכרז חוזר – מעטפת משפטית מכרז 20_2019 גן ילדים אגוז

חוברת מפרט טכני, תכניות,דוח קרקע וכתבי כמויות

תוכניות מעודכנות-גיבוי

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 20_2019 בניית גן ילדים דו כיתתי אגוז

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה על

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מצ"ב החלטה שבנדון:

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח (2)

מספר מכרז: 19/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת סגנ/ית מנהל/ת אגף הכספים ממונה על חוזים והתקשרויות.

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 40% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: אגף הכספים.

תנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-2 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז וניהול מכרזים.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות offfice, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

דרישות תפקיד :

ניהול פעילות מכרזים והתקשרויות בתחום העבודות בחברה בתחומי קבלנים, ספקים, נותני שרות, כולל התקשרויות לבחירת מנהלי פרויקטים ומתכננים משלב זיהוי הצרכים ועד שלב ניהול החוזה, בהתאם לחוקים, הכל בהתאם לתקנות ונהלי החברה.

איסוף צרכי התקשרויות מהמחלקות השונות.

גיבוש תקציב לפרויקט טרום הפקת המכרז.

גיבוש אופן ההתקשרויות ומאפייני החוזה הנדרשים.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי חובה.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופיקוח.

יכולת התנסחות גבוהה ביותר.

תחומי אחריות:

ניהול מחלקת התקשרויות, הכנת מסמכי מכרז והתקשרויות, פרסום המכרז.

אישור מסמכי המכרז מול מנכ"ל החכ"ל.

ניהול הליך ההתקשרות בשיתוף הגורמים המקצועיים עד שלב חתימת החוזה.

מתן הנחיות מימון לגורמים המעורבים בהליך המכרזי – אבני דרך לתמורות לקבלנים.

מעקב אחר הליך בחירת הספק משלב בחינת ההצעות והערכתן, ועד שלב צו תחילת עבודה.

הקמת החוזה, וצרוף מסמכי ההצעות במערכת הממוחשבת לאחר אישורו.

ליווי תקציבי ואישור חשבונות ביחס לתקציב.

ניהול תכתובות מסחרית משפטית מול מציעים וספקים.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת בצלאל 6, אזה"ת, אופקים, עד ליום חמישי ה- 03/10/2019 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' בתיה שחר בטלפון 08-9928561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכים להגשה:

טפסים למכרז

מספר מכרז: 18/2019

עדכון פרטים – מועד הגשת המסמכים 17/11/2019

 

עדכון פרטים!!

בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

עיון במסמכי המכרז ותכולת הבקשה באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

החל מיום חמישי ה- 05/09/2019.

סיור מציעים חובה התקיים ב12/09/19 – ההנחיות שניתנו במהלך סיור זה באות לתת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק מהדברים שנראים חשובים לקידום ולביצוע פרויקט זה ואין בהם כדי לגרוע , להקל או לסתור את חוזה ההתקשרות של החברה עם המציעים.

להלן סיכום הסיור: מתוקן_פרוטוקול סיור מציעים בקשה לקבלת מידע לחברות לשיטות וטכנולוגיות לאיסוף ופינוי אשפה RFI

מצורף קבצי התכניות : קישור לצפייה בקבצים באופן מקוון

שאלות והבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום חמישי  בתאריך 24/10/2019 , לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתשאלנה במייל יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי המכרז, לא יאוחר מיום חמישי ה – 31/10/2019  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 

מספר מכרז: 17/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה-  08/08/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 08/08/2019 בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  29/08/2019  עד לשעה  14:00.              

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  200,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה-08/08/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

 

חומרים למכרז:

כתב כמויות מרוכז סופי

מעטפת משפטית_מכרז 17_2019_ לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל

מפרט טכני 17_2019 חשמל

מפרט טכני_ פאושלי _פיתוח 04.08.19 – Copy

תכניות:

קישור לקבצים

מספר מכרז: 16/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת בקרה תקציבית ודיווחים לרשויות

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: 30% שכר התחלתי משכר מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנהל מנהלת הסכמי גג

דרישות תפקיד ותנאי סף:

בעל ניסיון מוכח בעבודה שוטפת בסביבת עבודה מוניציפלית, לתקופה שלא פחות מ-5 שנים.

בעל ניסיון מוכח בריכוז והגשת דיווחים כספיים למשרדי הממשלה= רמ"י, מפעל הפיס, ביטוח לאומי ועוד.

היכרות ברמה גבוהה עם תוכנות  office, אאוטלוק ואוריינטציה טובה למערכות מחשב ארגוניות.

כישורים אישיים ודרישות נוספות:

תואר אקדמי כללי – (יתרון).

12 שנות לימוד לפחות.

ניסיון ניהולי של צוות עובדים של 3 שנים לפחות.

יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית גבוהה.

יחסים בין אישיים טובים.

יכולת ארגון, תכנון, יכולת תיאום ופקוח.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 15/08/2019 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון /56108-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

טפסים להגשה

טפסים למכרז