מספר מכרז: 13/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 13/2020- לאספקת שירותי אדריכלות ותכנון מבנה מסוג בית ספר יסודי (18 כיתות), בשכונת "רמת שקד"(מגרש מס' 915), באופקים.

לתשומת לב המציעים מועד ההגשה נדחה ליום  ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה דרך החברה הכלכלית במייל באופן אישי.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שלישי  ה-21/07/2020 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום ראשון ה-19/07/2020.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום חמישי  ה23/07/2020 בשעה 14:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, לידי הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, ו/או, הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל. בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מיום ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים. במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected].

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז:

מעטפת משפטית מכרז זוטא 13/2020 – שירותי אדריכלות לתכנון בית ספר יסודי 18 כיתות ברמת שקד, אופקים

מפת מדידה

קבצי מפת מדידה

מספר מכרז: 12/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

ומי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) באזור תעשייה דרומי "שקד", באופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב .

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 23/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il . החל מיום שלישי ה –21/07/2020.

מחיר הרכישה הינו 9,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 10:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

סיור 2 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 11:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

הגשת הצעות  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים עד יום חמישי ה- _13/08/2020_עד לשעה _14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

ערבויות מכרז על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת "אופקים חדשים" החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ , בגובה של 2,300,000ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

וכן, ערבות בנקאית לפקודת "מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ", בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), כמפורט להלן –

בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5.

וכן, בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז מס 12/2020- עבודות פיתוח תשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים.

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 12/2020 – עבודות פיתוח תשתיות אזה"ת שקד, באופקים

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 12/2020- לביצוע עבודות פיתוח תשתיות באזה"ת שקד, באופקים

כתב כמויות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

רשימת תוכניות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

תוכניות מכרז פומבי 12-2020 לעבודות פיתוח ותשתיות אזהת שקד, באופקים

 

מספר מכרז: 11/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי ניהול תיאום וניהול ביצוע (פיקוח) לפרויקט פיתוח ותשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  23/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה- 23/07/2020.

מחיר הרכישה הינו 300כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 23/07/2020  החל מהשעה   13:00 (ובהתאם לרישום מוקדם)במנהל החינוך, ברחוב יוני 1, אופקים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ולא יאוחר מיום חמישי ה-  06/08/2020  עד לשעה  14:00.  

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 5,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים ורישום לסיור המציעים יעשו אך ורק בכתב, מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 11-2020 – שירותי ניהול תיאום וניהול ביצוע (פיקוח) לפרויקט פיתוח ותשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 11/2020 – ניהול תיאום וניהול ביצוע פיקוח – לפרויקט אזור תעשייה שקד, באופקים

 

מספר מכרז: 10/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת בתחומי העיר, אופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ריבעי  ה-  01/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 1,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 01/07/2020  החל מהשעה  13:00 , באגף מינהל החינוך, רח' יוני 1, אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  16/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 25,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני: תעודות והמלצות רלוונטיות חובה

  ענף ראשי 160 (חשמלאות ותקשורת מבנים) בסיווג א' -1 לפחות

  ענף ראשי 270 (קווי חשמל [צנרות וכבלים] ומערכות תאורת כבישים ורחובות) בסיווג א'-1 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה

ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ריבעי ה- 01/07/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 10-2020 בחירת 2 קבלני מסגרת לעבודות חשמל

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 10/2020- לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת ברחבי העיר, אופקים

 

מספר מכרז: 09/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 09/2020- למתן שירותי תכנון אדריכלי של מתחם ספורט אתגרי בעיר אופקים.

לתשומת לב המשתתפים, מועד ההגשה נדחה ליום חמישי ה23/07/2020 .

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

1. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים שיצאה אליהם הזמנה אישית דרך החברה הכלכלית, אותם מציעים צריכים לאשר קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון ה-28/06/2020

2. השתתפות בסיור מציעים שיתקיים ביום חמישי ה02/07/2020 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בצלאל 6 אזור התעשייה, אופקים.

3.    ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 500 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מהיום  (שלישי ה23/06/2020) בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

4. שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום ראשון  ה- 12/07/2020 לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

5. מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 23/07/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל מנהלת לשכת מנכ"ל, הגב' בתיה שחר, בלבד!

6. הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים.

אחריותכם האישית לוודא כי הינכם רשומים במאגר יועצים/ מתכננים, במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected] ).

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

חומר מכרז:

מעטפת משפטית – מכרז זוטא 09-2020 – תכנון מתחם ספורט אתגרי באופקים

תוכנית -פיתוח גן הידידות שלב ב

תוכנית – פיתוח מיני פיץ

 

מספר מכרז: 08/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת דרושים/ ות מצילים/ות לקאנטרי – קלאב, אופקים.

היקף משרה: עד 100% משרה (משתנה).

תנאי שכר: לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות.

כפיפות: הנהלת הקאנטרי קלאב.

דרישות ותנאי סף:

* תעודת סיום קורס הצלה – בתוקף

* תעודת סיום קורס מגישי עזרה ראשונה – בתוקף

* אישור ריענון הצלחה למציל/ה בוותק של שנתיים לפחות

* אישור רופא כללי ורופא עיניים למציל בוותק של 4 שנים לפחות

* שפות – עברית

* ניסיון מקצועי – יתרון

אופי התפקיד ודרישות תפקיד:

  • העבודה תהא במשמרות בוקר, צהריים וערב – נדרשת גמישות בשעות.
  • המשרה המוצעת הינה לעונת הקיץ והחורף. העבודה במהלך חודשי הקיץ ועונת הרחצה, כוללת עבודה בימי שבת.
  • הנהלת הקאנטרי קלאב איננה מתחייבת למשרה מלאה (100%) אלא, לפי צורכי הקאנטרי ולפי שיקול דעת ההנהלה בלבד.
  • התפקיד כולל בין היתר: השגחה, שמירה ופיקוח על המתרחצים בבריכות הקאנטרי השונות באופן רציף, איתור מתרחצים במצוקה – במים ומחוץ למים, מניעת טביעה, השלטת סדר במתקני הבריכה, שמירה על תקינות ציוד ההצלה, הגשת עזרה ראשונה והחייאה במידת הצורך, מאמץ פיסי כרוך בביצוע התפקיד.
  • תכונות נדרשות: ערנות ודריכות, אחריות, כושר גופני גבוה.

_________________________________________________________________________________________

הארות, ואופן הגשה:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום חמישי ה- 02.07.2020 בשעה 14:00.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

מסמכים להגשה:

נוסח פרסום מכרז פומבי 08/2020 – דרושים/ות מצילים/ות לקאנטרי קלאב, אופקים

טפסים למילוי- הגשת מכרז דרושים כא

מספר מכרז: הזמנה להגשת הצעות מחיר לניהול והפעלת קפיטריה במתחם הקאנטרי קלאב, באופקים.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

הזמנה להגשת הצעות מחיר לניהול והפעלת קפיטריה במתחם הקאנטרי קלאב, באופקים.

 

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 08/06/2020  בשעה 10:00  במתחם הקאנטרי קלאב, בכתובת: יעקב מסיקה 1, אופקים

פרטים מלאים יימסרו במהלך הסיור המציעים.

טלפון לבירורים: אצל מר נאור רוהקר – מנהל הקאנטרי, בטלפון:  053-3323173 ו/או במייל בכתובת: [email protected]  ואצל הגב' כהן מוריה, מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום- קול קורא ניהול והפעלת קפיטריה בקאנטרי.

הזמנה להגשת הצעות מחיר – שימוש והפעלה של קיוסק חיצוני במתחם הקאנטרי

מספר מכרז: 07/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך, בעיר אופקים.

שימו לב,

1. בוצעו שינויים בהעלאת החומרים{ סכום כתב ההצעה במעטפת המשפטית עודכן, כתב כמויות+ מפרט טכני מעודכן, נוספה תוכנית רשת לניקוז} השינוי מיום 16.06.2020 

2. מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה ליום חמישי ה02/07/2020 עד לשעה 14:00, ההגשה תתבצע פיסית, במשרדי החברה אצל הגב' בתיה שחר, בלבד!!


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  11/06/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 11/06/2020  החל מהשעה  14:00 באגף החינוך, יוני 1 , אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  02/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 250,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני ענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח)  ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  ה- 11/06/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי– 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כבישים יהדות דרום אפריקה – הרתך

מעטפת משפטית – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

מפרט טכני מיוחד- מאוחד מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

כתב כמויות – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

תוכניות – מכרז 07/2020- לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך

– תוכנית רשת ניקוז – נוספת- 1733-11-00- עדכני 16.06.2020

מספר מכרז: 06/2020

לתשומת ליבכם –  סיור הקבלנים הועבר למשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית בית ספר יסודי – רגבים (חדשני) 23.5 כיתות, בשכ' רמת שקד, באופקים. החומר שבאתר  הינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני  ה-  06/04/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים)אצל  הגב' מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 6,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 06/04/2020  החל מהשעה  10:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  23/04/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני  ה- 06/04/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561, 050-3077597  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 06-2020 בניית ביהס יסודי – רגבים בשכ רמת שקד

מעטפת משפטית מכרז 06-2020 בניית בית ספר יסודי – רגבים 23.5 כיתות

אומדן + כתב כמויות פיתוח נופי ותשתיות

כתב כמויות ללא מחירים וללא כמויות – מבנה ביהס רגבים

כתב כמויות תשתיות חשמל בפיתוח – מחליף את מבנה 13 חשמל-ביהס רגבים

מפרט טכני – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

תוכניות – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

RGV-05 – Sheet – A-11-S – תכנית בניה – קומת קרקע חלק דרומי

מצגת – שהוצגה בסיור- פרויקט בניית ביהס יסודי- רגגבים

מספר מכרז: 05/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 05/2020 לצורך קבלת שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח עבור מבנה תעשייה להשכרה וקומת משרדים, ברח' תוצרת הארץ, אופקים

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

אישור קבלת ההזמנה במייל בכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ג' ה 17/03/2020.

 לאור המצב ולנוחיות המציעים, ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 300 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מיום 17.3.2020 בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

כך או כך, נדרש לצרף להצעה קבלה בסך של 300 ₪ בגין רכישת מסמכי מכרז, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם במשרדי החברה. קבלה בגין רכישת מסמכי מכרז באמצעות אתר האינטרנט של החברה תימסר במעמד הגשת ההצעה.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  5,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום שני  ה- 23/03/2020. לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 26/03/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו להצעה, חתום, יחד עם תשובות שיועברו ביחס לשאלות הבהרה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

הזמנת להגשת הצעות מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח עבור מבנה משרדי חכל – מכרז זוטא – 15.3.2020

תוכניות והדמיות מבנה