מספר מכרז פומבי : 07/2022 – בניה, הקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 926) באופקים.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 926) באופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים

באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  20.01.0222 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה יתקיים  ביום חמישי ה- 20.01.2022 בשעה 14:00 (ובכפוף לרישום מוקדם), הסיור ייערך באמצעותZOOM – מציעים שיסדירו רשימתם, יקבלו לינק להשתתפות בסיור.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 90,000 (תשעיםאלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.05.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 03.02.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 07/2022- לביצוע עבודות בניה, הקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "רמת שקד" (מגרש 926) באופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 07/2022- לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה גן ילדים – 4 כיתות בשכונת "רמת שקד" (מגרש 926), באופקים

מספר מכרז פומבי (בינ"ל): 05/2022 – לאספקה והתקנת מגלשות מים לקאנטרי קלאב, אופקים ישראל

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת עבור עיריית אופקים

גופים בארץ ו/או בחו"ל,  הצעות מחיר לאספה והתקנה של מגלשות מים לקאנטרי קלאב בעיר אופקים (במדינת ישראל).

עיון במסמכי המכרז : סוגי המגלשות ומספרן, כמו גם דרישות מזעריות ביחס אליהן, ניתן לעיין בהם בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il ו/או בקישור ישיר בכתובת: https://cutt.ly/PIitzPs

מציעים אשר עומדים בתנאי הסף אשר נקבעו למכרז ומעוניינים להגיש הצעה יעשו כך באופן הקבוע בחוברת המכרז ויצרפו להצעתם את כלל המסמכים הנדרשים המפורטים שם.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

הגשת הצעות: ההצעות יוגשו פיסית, בעותק קשיח אחד ובעותק אלקטרוני, על גבי מדיה מגנטית לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.01.2022 בשעה 12:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

מציעים בינ"ל יוכלו ליצור קשר עם נציגות בישראל או נותני שירותים בישראל לצורך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים.

נוסח פרסום מכרז פומבי 05/2022- לאספקה והתקנה של מגלשות מים לקאנטרי קלאב בעיר אופקים ישראל

מעטפת משפטית מכרז פומבי 05/2022- לאספקה והתקנה של מגלשות מים לקאנטרי קלאב בעיר אופקים ישראל

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

New Horizons – Economic Corporation for Development of Ofaqim LTD (hereinafter: the "Company") hereby invites, On behalf of the Ofaqim Municipality, Bidders to submit bids for Supply, Delivery and installation Of Waterslides for "Ofaqim" Country Club Israel

vthe types of Waterslides, their number as well as minimum requirements in relation to them appear in the tender brochure on the company's website at the following link: https://cutt.ly/PIitzPs *

Only Bidders who satisfy all the threshold conditions specified in the tender brochure can submit bids *

vthe bids will be submitted, in one hard copy and an electronic copy to the tender box located in the company's offices at 6 Bezalel Street, Ofaqim  *

vThe deadline for submitting the bids is January 27th, 2022, at 12:00PM Israel Time *

vInternational bidders will be able to contact a representative office in Israel or service providers in Israel for the purpose of submitting a bid to the tender box *

Advertising version – Public tender 05/2022 – Bidders to submit bids for Supply, Delivery and installation Of Waterslides for "Ofaqim" Country Club Israel

Legal envelope – international public Tender No. 05/2022 For the supply and installation of water slides for the country club In the city of Ofakim, Israel

 

מספר מכרז זוטא: 06/2022 – לתכנון אדריכלי של מתחם סקייטפארק בעיר אופקים.

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 06/2022 – לתכנון אדריכלי של מתחם סקייטפארק בעיר אופקים.

***עדכון ***

לאור בקשות שהוגשו, הריני לעדכנכם, כי החברה החליטה לאשר דחיית מועד הגשת מסמכי המכרז מיום חמישי ה – 20.01.2022.

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה, ולא יאוחר מיום חמישי  ה-27.01.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום חמישי   ה-13.01.2022 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום, החל מיום שלישי  ה-11.01.2022  בשעה 14:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית (הגשת מכרז), בלתי מותנית ואוטונומית, של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א-1981, בסך של 4,000 ש"ח לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 31.03.2022 ובנוסח המצורף לחוברת המכרז (ובנוסח זה בלבד!).

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  למר אביב כהן  לדוא"ל  [email protected]  עד לא יאוחר מיום שני    ה– 17.01.2022  בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928542.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 20.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

בנוסף יש לצרף את הקבצים הנלווים:

  1. תוכנית פיתוח כללית 1:500 שצ"פ עם סימון מתחם סקייטפארק.

  2. פארק תעשיות שקד תקנון תב"ע+תשריט.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

מסמכי המכרז:

מעטפת משפטית- מכרז זוטא 06.2022- תכנון מתחם סקייטפארק באופקים – 10.1.2022

פארק תעשיות שקד תקנון מאושר רמי

פארק תעשיות שקד תשריט רמי

תוכנית פיתוח שצפ 1_500 סימון מתחם סקייטפארק

מספר מכרז פומבי : 04/2022 -לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900) בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900) בעיר אופקים

עדכון מיום 17.01.2022:

  • כתב הצעה הכספית, אומדן מכרז – עודכן : התמורה המקסימאלית בגין ביצוע כלל עבודות ההקמה והבניה לרבות עבודות פיתוח מלאות, הוגדלה מסך של 1,485,000 כולל מע"מ, לסך של 1,535,000 ₪ כולל מע"מ.

כתב הצעה מעודכן – מכרז פומבי 04.2022- בניית ביהכ מגרש 900 בשכונת רמבם באופקים

*************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  13.01.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים- לא חובה  יתקיים  ביום חמישי ה- 13.01.2022  בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 40,000 (ארבעים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 30.04.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 04.2022 -לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900) בעיר אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 04/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח של ביה"כ בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900) בעיר אופקים

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 04.2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של ביה"כ בשכ' רמב"ם (מגרש 900) בעיר אופקים

תוכניות- מכרז פומבי 04.2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח של ביה"כ בשכונת רמב"ם(מגרש 900) בעיר אופקים

מספר מכרז פומבי : 03/2022 -לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) בעיר אופקים

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  13.01.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה, יתקיים  ביום חמישי ה- 13.01.2022  בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 40,000 (ארבעים אלף)₪, בתוקף עד ליום 30.04.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 03.2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) בעיר אופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 03/2022- לביצוע עבודות בניה ופיתוח שך ביה"כ בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) בעיר אופקים

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 03/2022- לביצוע עבודות במחחה ןפיתוח של ביה"כ בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) בעיר אופקים

תוכניות -מכרז פומבי 03.2022- לביצוע עבודות בנייה ופיתוח של ביה"כ בשכונת רמת שקד (מגרש 927) בעיר אופקים

מספר מכרז פומבי : 02/2022 – לביצוע עבודות בניית מבנה מסוג: מרכז חוסן, רח' קדש – גן יאיר בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בנייה מסוג: מרכז חוסן , רח' קדש – גן יאיר, בעיר אופקים

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

 את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  13.01.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה,  יתקיים  ביום חמישי ה- 13.01.2022  בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 50,000 (חמישים אלף)₪, בתוקף עד ליום 30.04.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 02.2022 – בניית מבנה מרכז חוסן ברח קדש- גן יאיר, באופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 02/2022 – בניית מבנה מרכז חוסן, רח' קדש- גן יאיר, בעיר אופקים

כתב כמויות – מכרז פומבי 02/2022 – בניית מבנה מרכז חוסן, רח' קדש-גן יאיר, בעיר אופקים

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 02/2022 -בניית מבנה מרכז חוסן, רח קדש-גן יאיר, בעיר אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 02/2022- בניית מבנה מרכז חוסן, רח קדש- גן יאיר, בעיר אופקים

מספר מכרז פומבי : 01/2022 – לתכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של גשר עילי המיועד להולכי רגל ואופניים, בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות לתכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של גשר עילי המיועד להולכי רגל ואופניים, בעיר אופקים

עדכון מיום 16.01.2022:

* על המציעים שנכחו בסיור מציעים לשלוח מייל לגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected] על מנת לקבל את הפרוטוקול של הסיור. 

  • קונסטרוקטור מלווה.

המציע מעסיק קונסטרוקטור רשום במדור תכנון מבנים ורשוי ובעל רישיון בתוקף על פי דין, או מקבל שירותיו של קונסטרוקטור כאמור, באמצעות שירות חיצוני, ולקונסטרוקטור בעצמו ניסיון מוכח בתכנון קונסטרוקציה ל- 1 גשרים לפחות, (ולא שתיים שכפי שרשום במעטפת המשפטית) בהיקף של 1,500 מ"ר לפחות כל גשר, בהיקף כספי מצטבר של ביצוע השווה או העולה על 5,000,0000 ₪ (ולא 10,000,000  כפי שהיה רשום במעטפת המשפטית) לפני מע"מ, ובלבד שתכנונים של 1 הגשרים נשוא הניסיון המוכח לפי סעיף זה, הושלם במהלך השנים 2011 – 2022.

  • ניסיון המציע.

המציע בעצמו בעל ניסיון מוכח בתכנון אדריכלי של גשר הולכי רגל אחד לפחות,  ל- 1 גשרים לפחות, (ולא שתיים שכפי שרשום במעטפת המשפטית) בהיקף של 1,500 מ"ר לפחות, בהיקף כספי של ביצוע השווה או העולה על ל 5,000,0000 ₪ (ולא 10,000,000  כפי שהיה רשום במעטפת המשפטית) לפני מע"מ

לפני מע"מ, ובלבד שתכנונו הושלם במהלך השנים 2011 – 2022, או לחלופין בעל ניסיון מוכח בתכנון אדריכלי של מבנה ציבור על עירוני כדוגמת מוזיאון, מרכז כנסים, מבנה חינוך על יסודי וכדומה, בהיקף כספי של ביצוע השווה או העולה על 12,000,000 ₪ לפני מע"מ, ובלבד שניתן טופס 4 עבור המבנה האמור בין השנים 2011-2022.

 *********************************************************************************************************************************************************************************************

קונסטרוקטור מלווה.

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  13.01.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים- חובה  יתקיים  ביום חמישי ה- 13.01.2022  בשעה 15:00 באמצעות התחברות למערכת ה ZOOM, קישור לסיור יועלה לאתר האינטרנט של החברה בסמוך למועד קיומו של הסיור.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 3,000 (שלושת אלפיים) )₪, בתוקף עד ליום 31.05.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 27.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

קישור זום למציעים בלבד:

בתיה שחר is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: סיור קבלנים – מכרז פומבי 01/2022 – לתכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של גשר עילי המיועד להולכי רגל ואופניים, בעיר אופקים

Time: Jan 13, 2022 03:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89335541082?pwd=RFVjdFVCNmpXandTZ0NxVTJkaGY3UT09

Meeting ID: 893 3554 1082

Passcode: 118290

One tap mobile

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcu25qkfSZ

 

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 01.2022 – לתכנון אדריכלי וקונסטרוקטיבי של גשר עילי המיועד להולכי רגל ואופניים, בעיר אופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 01/2022- לתכנון אדריכלי וקונסטרקטיבי של גשר עילי המיועד להולכי רגל ואופניים, בעיר אופקים

מפה השכונה – ת.מ.ל 1034

נספח נתוני תכנון עבור הגשר

סקר טבע – שכונת אפיקי נחל

מספר מכרז: 44/2021 -לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מבנה מסוג משכן לאומנויות הבמה, בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מבנה – משכן לאומנויות הבמה, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 23.01.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  16.12.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי ה- 16.12.2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 700,000 (שבע מאות אלף)₪, בתוקף עד ליום 31.05.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-5 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 20.01.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 44/2021 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מבנה מסוג – משכן לאומנויות הבמה, בעיר אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 44/2021 – בניית מבנה משכן לאומנויות הבמה, באופקים

מפרט טכני- מכרז פומבי 44/2021 בניית משכן לאומנויות הבמה

כתב כמויות – מכרז פומבי 44/2021 – לבניית מבנה מסוג משכן אומנויות הבמה

תוכניות – מכרז פומבי 44/2021 – בניית משכן לאומניות הבמה

מספר מכרז: 46/2021 -לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של שני גני ילדים – דו כיתתיים (מגרשים 1129,1132) בשכונת המדורים "הפארק", באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של שני גני ילדים דו כיתתיים (מגרשים 1129,1132) בשכונת המגורים "הפארק" בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 02.01.2022 בשעה 16:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

עדכון מיום 22.12.2021:

הריני לעדכנכם, כי החברה יצאה בפרסום עדכון אומדן כספי והארכת מועדי הגשה.

  • ערבות מכרז (הגשה) – עודכן: כל מציע נדרש לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית להשתתפות במכרז כמפורט להלן:

בגין הגשת הצעה עבור גן אחד בלבד, נדרשת ערבות בנקאית בסך של: 75,000 (שבעים וחמש אלף) ₪

בגין הגשת הצעה עבור שני הגנים, נדרשת ערבות בנקאית בסך של 150,000 ₪ (מאה חמישים אלף)

כל ערבות, תהא על שם המציע בלבד, לפקודת החברה, ובתוקף עד: 31.03.2022, בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

  • כתב הצעה הכספית, אומדן מכרז – עודכן : התמורה המקסימאלית עבור כל אחד משני גני הילדים מגרשים 1129+1132, בגין ביצוע כלל עבודות הבינוי, הוגדלה מסך של 1,525,000 כולל מע"מ, לסך של 1,575,000 ₪ כולל מע"מ (עבור כל גן בנפרד). התמורה המקסימאלית בגין ביצוע עבודות הפיתוח בכל גן, נותרה ללא שינוי והיא בסך של 350,000 ₪ כולל מע"מ. מצ"ב נוסח מעודכן שעל-גביו יש למלא את כתב ההצעה, ולהדק מעל כתב ההצעה הנמצא במעטפת המשפטית.
  • מועד אחרון להגשת הצעות – עודכן: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 30.12.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

  באחריות המציעים, מאחר והסיור לא חובה – להתעדכן ולהוריד מהאתר אינטרנט של החברה www.hcl-ofaqim.co.il , כל הבהרה שתעלה בקשר עם המכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

פרסום- עדכון והארכה – מכרז פומבי 46/2021 – עבור 2 גני ילדים דו כיתתים בשכונת הפארק מגרשים 1129+1132 מיום 22.12.2021

22.12.21- כתב הצעה מעודכן -מכרז פומבי 46/2021- בניית שני גני ילדים דו כיתתיים מגרש 1129+1132, בשכ הפארק באופקים

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 13.12.2021:

בהמשך לעדכון מיום 09.12.2021 במעמד הסיור קבלנים:

סיור הקבלנים – נכוחות – לא חובה.

ערבות מכרז (הגשה) : כל מציע נדרש לצרף להצעתו כתב ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית להשתתפות במכרז, עבור גן אחד בלבד בסך של: 75,000 (שבעים וחמש אלף) ₪, ועבור שני הגנים בסך של 150,000 ₪ (מאה חמישים אלף) ₪ בתוקף עד: 31.03.2022, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 09.12.2021 מכרז פומבי 46/2021- בניית 2 גני ילדים דו כיתתים – מגרש 1129, 1132 שכ הפארק, באופקים

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני ה-  13.12.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא חובה יתקיים  ביום חמישי ה- 09.12.2021  בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 150,000 (מאה חמישים אלף)₪, בתוקף עד ליום 31.03.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 23.12.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום – מכרז פומבי 46/2021 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של שני גני ילדים- דו כיתתיים (מגרשים 1129,1132) בשכונת ה"פארק" , באופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 46/2021 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של שני גני ילדים – דו כיתתייים (מגרשים 1129,1132) בשכונת המגורים "הפארק", באופקים

פרוגרמה – מגרש 1129

פרוגרמה – מגרש 1132

חומר הנדסי – מכרז פומבי 46/2021- בניית גני ילדים – מגרש 1129

חומר הנדסי מכרז פומבי 46/2021- בניית גן ילדים – מגרש ש1132

מספר מכרז: 36/2021 -לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב) באזור שכונת רמב"ם, באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב) באזור שכונת רמב"ם

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 05.12.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

עדכון מיום 22.11.2021:

לתשומת לב המציעים:

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה , המסמכים יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-02.12.2021  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  09.11.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שלישי    ה- 09.11.2021  בשעה 12:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 280,000 (מאתיים שמונים אלף ₪), בתוקף עד ליום 31.03.2022  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש: על המציע, בעצמו, להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-3 ומעלה.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 25.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.