מספר מכרז: 04/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר להפעלת חניון אוטובוסים, ברחוב הכשרת הישוב באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה-  20/03/2019במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל  גב' מוריה כהן בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים יתקיים  ביום רביעי  ה- 20/03/2019 בשעה 12:00  במשרדי החברה.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  04/04/2019  עד לשעה  14:00.  

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  30,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום מכרז פומבי 04_2019 לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים

חוברת מכרז בקשה לקבלת הצעות להפעלת חניון אוטובוסים הכשרת הישוב