מספר מכרז: 05/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים
מזמינה בזה הצעות מחיר זכיון, להתקנה, הפעלה, ותחזוקה של שלטי חוצות באופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה- 20/03/2019במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים אצל גב' מוריה כהן בין השעות 09:00-14:00
מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
סיור מציעים יתקיים ביום רביעי ה- 20/03/2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 04/04/2019 עד לשעה 14:00.
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 30,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593 ו/או במייל בכתובת: [email protected]

פרסום מכרז פומבי 05_2019 זיכיון להתקנה הפעלה ותחזוקה של שלטי חוצות באופקים

חוברת מכרז 05_2019 שלטי חוצות