הצטרפות למאגר קבלנים וספקים של החברה הכלכלית לפיתוח אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הזמנה להיכלל במאגר הקבלנים והספקים של החברה.

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הצטרפות נוספת, למאגר הספקים וקבלנים לצורך ביצוע התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא ו/או הליכי התקשרויות בפטור ממכרז, לעבודות הנדסיות, בנאיות ועבודות פיתוח.

את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לפיתוח אופקים, בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

הגשת מועמדות לרשימה תעשה באופן אלקטרוני באמצעות שליחת המסמכים הרלוונטיים לדוא"ל ייעודי שפתחה החברה לשם כך – הכל בהתאם להנחיות  במסמכי ההזמנה.

ניתן להגיש מועמדות גם באמצעות המצאת מסמכים למשרדי החברה הכלכלית בכתובת בצלאל 5, אופקים.

ניתן לשלוח שאלות או בקשה להבהרות למר' שלומי אלמקייס בכתובת דוא"ל: [email protected]  

המועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר נקבע ליום 30/06/2019 (להלן: "המועד האחרון"). בקשות שיגיעו לאחר המועד האחרון ידונו על ידי ועדת המכרזים של החברה בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לריענון המאגר.

הבקשות שיתקבלו ידונו ע"י וועדת המכרזים בחברה.

מסמכים להורדה:

נוסח הפרסום המלא

טפסים להגשה