מספר מכרז: 18/2019

עדכון פרטים – מועד הגשת המסמכים 17/11/2019

 

עדכון פרטים!!

בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה בקשה לקבלת מידע R.F.I לחברות, לשיטות וטכנולוגיות, לאיסוף ופינוי אשפה פניאומטי.

 

עיון במסמכי המכרז ותכולת הבקשה באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

החל מיום חמישי ה- 05/09/2019.

סיור מציעים חובה התקיים ב12/09/19 – ההנחיות שניתנו במהלך סיור זה באות לתת השלמה ו/או תוספת ו/או הדגשת חלק מהדברים שנראים חשובים לקידום ולביצוע פרויקט זה ואין בהם כדי לגרוע , להקל או לסתור את חוזה ההתקשרות של החברה עם המציעים.

להלן סיכום הסיור: מתוקן_פרוטוקול סיור מציעים בקשה לקבלת מידע לחברות לשיטות וטכנולוגיות לאיסוף ופינוי אשפה RFI

מצורף קבצי התכניות : קישור לצפייה בקבצים באופן מקוון

שאלות והבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום חמישי  בתאריך 24/10/2019 , לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתשאלנה במייל יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי המכרז, לא יאוחר מיום חמישי ה – 31/10/2019  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561