החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה על

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מצ"ב החלטה שבנדון:

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח (2)