מספר מכרז: 25/2019 – עדכון והארכה

לתשומת לב המציעים – במכרז 25/2019 – בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב – בוצע עדכון והארכה 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית גן ילדים (4 כיתות) – קהילות יעקב

החומר שבאתר היינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי  ה-  15/01/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי  ה- 13/02/2020  בשעה 14:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  27/02/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  150,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי  15/01/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום -עדכון והארכה – מכרז 25_2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב.

מסמכים להגשה:

עדכון והארכה 2 -פרסום מכרז 25_2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב.

מפרט_טכני- מכרז 25/2019 בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב

נספח א' – צמצום המפרטים האדריכליים למכרז 25-2019 בניית גן ילדים קהילות יעקב (4 כיתות)

תוכניות מכרז 25/2019- בניית גן ילדים (4 כיתות) קהילות יעקב