מספר מכרז: 24/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  26/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה  יתקיים  ביום חמישי  ה- 26/12/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  09/01/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  80,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 200 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  26/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

מכרז 24_2019 לבחירת קבלן מסגרת לצורך ביצוע עבודות קבלניות בתחום הפיתוח והתשתיות

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 24_2019 – קבלן מסגרת

מעטפת משפטית -מכרז 24/2019 – קבלן מסגרת