מספר מכרז: 22/2019

שימו לב- דחיית מועד הגשה לתאריך 17/12/2019 בשעה 14:00

להסרת כל ספק – החומר שבאתר היינו לעיון בלבד!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית מבנה – מרכז נטע, באופקים.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-  08/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשייה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 28/11/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום שלישי  ה-  17/12/2019  עד לשעה  14:00

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה-08/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום מכרז 22_2019 מרכז נטע

מסמכים להגשה:

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 22_2019 מכרז נטע

מעטפת משפטית מכרז 22/2019 בניית מסנה נטע

מפרט טכני – מכרז 22/2019 בניית מבנה נטע

תוכניות מכרז 22/2018 מעודכן 08.12.2019(נפתח בענן)

כתב כמויות מכרז 22/2019 מעודכן 08/12/19