מספר מכרז: 20/2019 -מכרז חוזר- עדכון!!!

שימו לב- עדכון – מכרז חוזר 20/2019

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לאיתור מועמדים

עבור משרת בניית גן ילדים דו כיתתי – אגוז, ברחוב רמת שקד, באופקים 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ראשון ה-  08/12/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה אופקים,  אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים יתקיים  ביום חמישי  ה- 12/12/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  26/12/2019  עד לשעה  14:00.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  75,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה-08/12/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

עדכון- פרסום- מכרז 20_2019 בניית גן ילדים אגוז

מסמכים להגשה:

עדכון- מכרז חוזר – מעטפת משפטית מכרז 20_2019 גן ילדים אגוז

חוברת מפרט טכני, תכניות,דוח קרקע וכתבי כמויות

תוכניות מעודכנות-גיבוי

פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 20_2019 בניית גן ילדים דו כיתתי אגוז