מספר מכרז: 07/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך, בעיר אופקים.

שימו לב,

1. בוצעו שינויים בהעלאת החומרים{ סכום כתב ההצעה במעטפת המשפטית עודכן, כתב כמויות+ מפרט טכני מעודכן, נוספה תוכנית רשת לניקוז} השינוי מיום 16.06.2020 

2. מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה ליום חמישי ה02/07/2020 עד לשעה 14:00, ההגשה תתבצע פיסית, במשרדי החברה אצל הגב' בתיה שחר, בלבד!!


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  11/06/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 11/06/2020  החל מהשעה  14:00 באגף החינוך, יוני 1 , אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  02/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 250,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני ענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח)  ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  ה- 11/06/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי– 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כבישים יהדות דרום אפריקה – הרתך

מעטפת משפטית – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

מפרט טכני מיוחד- מאוחד מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

כתב כמויות – מכרז 07-2020 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש – יהדות דרום אפריקה – הרתך עדכני 16.06.2020

תוכניות – מכרז 07/2020- לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות וסלילת כביש יהדות דרום אפריקה – הרתך

– תוכנית רשת ניקוז – נוספת- 1733-11-00- עדכני 16.06.2020