מספר מכרז: 06/2020

לתשומת ליבכם –  סיור הקבלנים הועבר למשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבניית בית ספר יסודי – רגבים (חדשני) 23.5 כיתות, בשכ' רמת שקד, באופקים. החומר שבאתר  הינו לעיון בלבד וללא תשלום!! החומר שיוגש לוועדת המכרזים הוא החומר שנרכש פיזית ובצירוף קבלה.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני  ה-  06/04/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים)אצל  הגב' מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 6,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 06/04/2020  החל מהשעה  10:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים (לרשום בתוכנת הניווט WAZE : חברה כלכלית אופקים),

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  23/04/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני  ה- 06/04/2020.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561, 050-3077597  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 06-2020 בניית ביהס יסודי – רגבים בשכ רמת שקד

מעטפת משפטית מכרז 06-2020 בניית בית ספר יסודי – רגבים 23.5 כיתות

אומדן + כתב כמויות פיתוח נופי ותשתיות

כתב כמויות ללא מחירים וללא כמויות – מבנה ביהס רגבים

כתב כמויות תשתיות חשמל בפיתוח – מחליף את מבנה 13 חשמל-ביהס רגבים

מפרט טכני – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

תוכניות – מכרז 06-2020 בניית ביהס רגבים

RGV-05 – Sheet – A-11-S – תכנית בניה – קומת קרקע חלק דרומי

מצגת – שהוצגה בסיור- פרויקט בניית ביהס יסודי- רגגבים