מספר מכרז: 20/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

ומי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) והקמת גשר, באזור שכונת "אפיקי נחל", באופקים

עדכון מיום 28.10.2020

שימו לב,

כי נוספה תיקיה בשם תוכניות נוספות – כבישים וניקוז עדכני 28.10.2020

תוכניות נוספות – כבישים וניקוז – עדכני 28.10.2020

עדכון מיום 14.10.2020 (לאחר סיורי הקבלנים)

שלום רב,

לאור שינוים שבוצעו בתוכנית המים, ישנה תוספת בכתב הכמויות ובהצעה הכספית.

מצ"ב תוכנית מעודכנת, כתב כמויות מעודכן לפרק המים, והצעה כספית מעודכנת.

על הקבלנים למלא הצעתם על כתב ההצעה המצורף בלבד.

הבהרה מיום 14.10.2020 – כתב הצעה מעודכן + תוכנית מים + תוספת לכתב הכמויות בפרק המים

יתר מסמכי המכרז – מופיעים בתחתית המודעה.

 

הסיורים יתקיימו בהגעה פיסית למשרדי החברה הכלכלית – רח' בצלאל 6 אזור תעשייה, אופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב .

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 14/10/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.
 • ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il .
 • מחיר הרכישה הינו 9,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.
 • סיורי קבלנים.

סיור 1 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום רביעי ה-14/10/2020  בשעה 12:00.

סיור 2 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום רביעי ה-14/10/2020  בשעה 13:00.

הסיורים ייערכו במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעות ZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיורים תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

 • הגשת הצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה עד יום חמישי ה- 05/11/2020 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

 • ערבויות מכרז על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת "אופקים חדשים" החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ ,

   בגובה של 7,754,000   ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

וכן, ערבות בנקאית לפקודת "מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ", בגובה של 786,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 • סיווג קבלני.

על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5 לפחות.

————–

בנוסף, על המציע בעצמו או על קבלן משנה מטעמו של המציע, להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 300 בסיווג ג – 4 לפחות. (גשרים).

————–

עבודות המים והביוב נשוא המכרז, ככל שיבוצעו באמצעות קבלן משנה, יבוצעו אך ורק על ידי קבלן משנה הרשום בעצמו בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו), בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות – והכל בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות לכך במסמכי המכרז.

————–

ביצוע עבודות העפר, חפירה, חציבה, חציה וכו' הכרוכות בביצוע עבודות הגז הטבעי יתבצע על ידי הקבלן הזוכה בלבד באשר הוא מחזיק בסיווג קבלני ענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5 לפחות.

 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]
 • טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.
 • האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז

חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי משותף 20-2020 עבודות פיתוח תשתיות והקמת גשר בשכונת אפיקי נחל

מעטפת משפטית – מכרז פומבי משותף 20-2020 עבודות פיתוח ותשתית בשכ' אפיקי נחל 11.10.2020

כתב כמויות – מכרז פומבי משותף 20/2020 – שכ אפיקי נחל 11.10.2020

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי משותף 20/2020 עבודות פיתוח שכ אפיקי נחל 11.10.2020

רשימת תוכניות + תוכניות – מכרז פומבי 20/2020 עבודות פיתוח ותשתיות שכ אפיקי נחל 11.10.2020

הבהרה מיום 14.10.2020 – כתב הצעה מעודכן + תוכנית מים + תוספת לכתב כמויות בנושא המים

תוכניות נוספות – כבישים וניקוז עדכני 28.10.2020