מספר מכרז: 12/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

ומי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) באזור תעשייה דרומי "שקד", באופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב .

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 23/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il . החל מיום שלישי ה –21/07/2020.

מחיר הרכישה הינו 9,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 10:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

סיור 2 יתקיים ביום חמישי  ה- 23/07/2020  בשעה 11:00 במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

הגשת הצעות  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים עד יום חמישי ה- _13/08/2020_עד לשעה _14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

ערבויות מכרז על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת "אופקים חדשים" החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ , בגובה של 2,300,000ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

וכן, ערבות בנקאית לפקודת "מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ", בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), כמפורט להלן –

בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5.

וכן, בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז מס 12/2020- עבודות פיתוח תשתיות באזור תעשייה שקד, באופקים.

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 12/2020 – עבודות פיתוח תשתיות אזה"ת שקד, באופקים

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 12/2020- לביצוע עבודות פיתוח תשתיות באזה"ת שקד, באופקים

כתב כמויות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

רשימת תוכניות – מכרז פומבי 12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזה"ת שקד, באופקים

תוכניות מכרז פומבי 12-2020 לעבודות פיתוח ותשתיות אזהת שקד, באופקים