מספר מכרז: 10/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת בתחומי העיר, אופקים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ריבעי  ה-  01/07/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 1,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 01/07/2020  החל מהשעה  13:00 , באגף מינהל החינוך, רח' יוני 1, אופקים (נא לדייק).

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  16/07/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 25,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני: תעודות והמלצות רלוונטיות חובה

  ענף ראשי 160 (חשמלאות ותקשורת מבנים) בסיווג א' -1 לפחות

  ענף ראשי 270 (קווי חשמל [צנרות וכבלים] ומערכות תאורת כבישים ורחובות) בסיווג א'-1 לפחות.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה

ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ריבעי ה- 01/07/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 10-2020 בחירת 2 קבלני מסגרת לעבודות חשמל

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 10/2020- לבחירת 2 קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותקשורת ברחבי העיר, אופקים