מכרז פומבי כ"א 25/2022 – דרוש/ה: מנכ"ל לחברת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")  מתכבדת לפנות בזאת לאיתור מועמדים עבור המשרה שלהלן :

מנכ"ל חברה 

עדכון מיום 12.05.2022:

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מתכבדת להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות ומועמדות במסגרת המכרז שבנדון, נדחה ליום ראשון ה- 29.05.2022

הודעה על הארכת מכרז כוח אדם 25.2022 מנכל חכל

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

היקף משרה: עד 100%.       כפיפות: דירקטוריון החברה

תנאי שכר: שכר בכירים, מותנה באישור משרד הפנים.

רמת תפקיד/דרגה על פי אשכול תפקידים של משרד הפנים: מנכ"ל תאגיד עירוני{איוש המשרה על ידי המועמד הזוכה כפוף לאישור משרד הפנים}

תנאי סף וקבלה נדרשים:

.1תושב ואזרח ישראל.

.2בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

.3בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, באחד מאלה:

3.1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪;

3.2. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

3.3. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה (בינוי, פיתוח ותשתיות של מוסדות ומבני ציבור ו/או שכונות מגורים).

  1. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי בסעיף (2) לעיל – אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף (3) לעיל, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים או תאגידים בעלי מחזור שנתי ממוצע של לפחות 75,000,000 ₪, וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

כישורים אישיים נדרשים: כמפורט במפרט מאפייני התפקיד אשר נמצא באתר האינטרנט של החברה: http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

אופן הגשת מועמדות:

יש להגיש את טופס המועמדות בצירוף קורות חיים, צילום תעודת זהות + ספח, שאלון לאיתור חשש בדבר ניגוד עניינים ושאלון אישי למתמודד (השאלונים נמצאים באתר האינטרנט של החברה), וכן אסמכתאות המעידות על עמידת המועמד/ת בתנאי הסף למשרה ומסמכים רלוונטיים נוספים (כגון המלצות וכיוצ"ב), במעטפה סגורה שעל גביה רשום "מכרז 25/2022 לתפקיד מנכ"ל/ית אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ" במסירה אישית, למנהלת לשכת מנכ"ל – הגב' בתיה שחר, במשרדי חברה, בכתובת: רחוב בצלאל 6, אופקים, בימים ראשון – חמישי בין השעות 09:00 – 15:00, וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה- 15.05.2022 בשעה : 14:00 בדיוק (לצורך קבלת הנחיות ביחס לכניסה נגישה – נא ליצור קשר טלפוני טרם ההגעה 08-9928561/593).

הערות חשובות!

(*) במהלך חודש אפריל 2022 עתידה החברה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת (רח' תוצרת הארץ 1, אופקים). לכן, מומלץ לתאם הגעה מראש מול מנהלת לשכת מנכ"ל בטל' 08-9928561 או יועמ"ש החברה בטל' 08-9928481 על מנת לקבל הנחיות ברורות ביחס למיקומם של משרדי החברה במועד ההגשה.

(*) במהלך חול המועד פסח (17/4/22 – 21/4/22) משרדי החברה יהיו סגורים ולא ניתן יהיה לבצע הגשה במועד זה. הגשת הצעות תתאפשר החל ממועד פרסום מודעה זו ועד ליום 14/4/22 (כולל),  ולאחר מכן, החל מיום 24/4/22 ועד למועד ההגשה האחרון הקבוע לעיל.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il תחת לשונית מכרז זה.

מסמכי מכרז: