קול קורא 02-2021-לצורך איתור מועמדות לתפקיד דירקטוריות אשר תכהן כנציגת עירייה מקרב הציבור בתאגיד העירוני

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")

מזמינה בזה, מועמדות הרואות עצמן מתאימות לתפקיד, להגיש מועמדות לתפקיד: דירקטורית בחברה אשר תכהן כנציגת עירייה מקרב הציבור

החברה הינה תאגיד עירוני הנמצא בבעלות הרשות המקומית, ומשמשת כזרוע הביצועית של הרשות המקומית בביצוע פרויקטים שונים עבור העירייה, ובכלל זה, פרויקטים מסוג יזום, בינוי ופיתוח בשטחי הרשות המקומית, לרווחת תושביה.

דירקטוריון החברה אמון על התוויית מדיניותה ויעדיה העסקיים של החברה, על קביעת האסטרטגיה העסקית של החברה, ועל קביעת תכניות הפעולה העסקיות של החברה, בשים לב לאופייה הציבורי של החברה. מתוך כך, החברה רואה חשיבות רבה בפועלם של הדירקטוריון.

פירוט הדרישות לתפקיד מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il.

כל המעוניינת, אשר רואה עצמה מתאימה לתפקיד, בשים לב לפירוט דרישות התפקיד, מוזמנת להגיש מועמדות.

מועמדות יש להגיש בצירוף: קורות חיים, אסמכתאות המעידות על השכלה (לפי העניין ודרישות התפקיד), שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה), שאלון למועמד/ת לכהן כנציג/ת עירייה בגוף מנהל של תאגיד עירוני (ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה).

יש להגיש את כלל מסמכי המועמדות וצרופותיהן, פיסית במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6, אופקים – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 02.09.2021  בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע בענייני נגישות יש להתקשר לטל': 08-9928561].

יש להגיש את מסמכי המועמדות במעטפה סגורה עליה יצוין מספר קול הקורא, ושם המועמדת.

המינוי כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, מועצת העירייה והוועדה לבדיקת כשרות מינויים בתאגידים עירוניים במשרד הפנים.

בירורים: מול יועמ"ש החברה- עו"ד מורן בל בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928481  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרים להורדה: