קול קורא 01-2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה")

מזמינה בזה בעלי מקצוע, נותני שירותים וספקים להצטרף ולהיכלל במאגר הספקים ונותני השירותים של החברה

כמדי שנה, מתכבדת החברה להזמין נותני שירותים וספקים בתחומים שונים, להירשם למאגר הספקים ונותני השירותים שלה (להלן: "המאגר").

החברה מבצעת התקשרויות שונות אל מול נותני שירותים וספקים מתוך המאגר ובכלל זה התקשרויות מסוג מכרזי זוטא, התקשרויות על בסיס הצעות מחיר, התקשרויות הפטורות ממכרז וכו' בתחומי ההנדסה, האדריכלות, הייעוץ והתכנון השונים, הרלוונטיים לעבודות ולפרויקטים המבוצעים על ידי החברה.

ניתן לעיין (ולהוריד) במסמכי והנחיות הרישום למאגר באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

בקשת ההצטרפות למאגר, על כל צרופותיה, תוגש באופן מקוון בדוא"ל לידי הגב' ורד בן סימון – רכזת כוח אדם ומאגר ספקים ונותני שירותים בחברה בכתובת : [email protected]  או באופן ידני באמצעות הגעה פיסית אל משרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית) [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל' 08-9928561].

המועד האחרון להגשת בקשות הצטרפות אל המאגר הינו ה-  28.02.2021 (להלן: "המועד האחרון"). החברה רשאית להאריך את המועד על פי שיקול דעתה.

בירורים:

מול רכזת כוח אדם ומאגר ספקים ונותני שירותים בחברה: הגב' ורד בן סימון בכתובת: [email protected]   ו/או מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה: הגב' מוריה כהן בכתובת: [email protected] ו/או בטלפון: 08-9928593/561/235 בימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00

נוסח פרסום -קול קורא 01-2021 – הזמנה להיכלל במאגר הקבלנים והספקים של החברה