מספר מכרז: 06/2021

עדכון מיום 02.02.2021

כתב כמויות מעודכן, מכרז פיתוח 06-2021

כתב הצעה מעודכן מכרז פומבי 06-2021 מיום 02.02.2021

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות מסוג: פיתוח תשתיות בשכונת "הפארק", באופקים, שלב ב' – חלק 1.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים

באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי  ה- 28.01.2021 .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  28.01.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 4,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 28.01.2021   בשעה 14:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעותZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיור תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות בנקאית בסך של 750,000 (שבע מאות וחמישים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.04.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  200 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 11.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 06-2021 לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בשכונת הפארק באופקים – שלב ב חלק 1

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 06.2021 – עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת הפארק – שלב ב-חלק 1 _ 26.1.2021

מפרט טכני כללי ומיוחד- מכרז פומבי 06.2021 – עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת הפארק – שלב ב-חלק 1 _ 26.1.2021

מפרט טכני מיוחד עבור קווי מי קולחין לגינון הציבורי – מכרז פומבי 06.2021 – עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת הפארק – שלב ב-חלק 1 _ 26.1.2021

תוכניות עבור מכרז פומבי – 06/2021 לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בשכ הפארק באופקים