מספר מכרז: 05/2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים, מזמינה בזה הצעות מחיר לצורך: קבלת שירותי הבטחת ובקרת איכות עבור פרויקט לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי) והקמת גשר באזור שכונת "אפיקי נחל", אופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים, באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי ה- 27.01.2021 

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי  ה-  27.01.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום רביעי ה- 27.01.2021  בשעה 12:00 (בכפוף לרישום מוקדם). הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעותZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיור תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות בנקאית בסך של 5,000 ₪ בתוקף עד ליום 30.04.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

המציע נדרש לקיים את כלל תנאי ודרישות הסף במכרז, בעצמו.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 11.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 05-2021 לצורך קבלת שירותי הבטחת ובקרת איכות עבור פרויקט לביצוע עבודות פיתוח תשתיות והקמת גשר בשכ' אפיקי נחל, אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 05/2021 לקבלת שירותי הבטחת ובקרת איכות עבור פרויקט לביצוע עבודות פיתוח תשתיות והקמת גשר בשכ אפיקי נחל באופקים