מספר מכרז: 04/2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות  מסוג: שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה הקייצית וחדר המשאבות בקאנטרי –קלאב אופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים, באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון ה- 17.01.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי ה-  19.01.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שלישי   ה- 19.01.2021   בשעה 12:00 (ובהתאם לרישום מוקדם) , במתחם הקאנטרי קלאב, רחוב מסיקה 1, באופקים.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות בנקאית בסך של 75,000 ₪ בתוקף עד ליום 30.04.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

נדרש ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד לפחות, של עבודות שיפוץ ו/או שדרוג ו/או שיקום בריכות שחייה ציבוריות, עבור גופים ציבוריים, שהיקף כל פרויקט כאמור לא ייפחת מ- 1,500,000 ₪ כולל מע"מ, במהלך 3 השנים האחרונות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 28.01.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

נוסח פרסום מכרז 04-2021 לביצוע עבודות מסוג שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה הקייצית וחדר המשאבות בקאנטרי קלאב אופקים

מעטפת משפטית מכרז 04/2021 – ביצוע שיפוץ ושדרוג בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

כתב כמויות מכרז פומבי 04/2021 לביצוע עבודות מסוג שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה הקייצית וחדר המשאבות בקאנטרי קלאב אופקים

מפרט טכני מכרז פומבי 04/2021- שיפוץ בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

ofkim1 – תוכנית מכרז 04/2021שיפוץ בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

ofkim2 – תוכנית מכרז 04/2021שיפוץ בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

ofkim3 – תוכנית מכרז 04/2021שיפוץ בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

ofkim4 – תוכנית מכרז 04/2021שיפוץ בריכה קייצית וחדר משאבות בקאנטרי קלאב אופקים

תוכנית חשמל נוספת למכרז מיום 27.01.2021 – מכרז פומבי 04/2021