מספר מכרז: 01/2021 – הודעה על עדכון והארכת מכרז

עדכון מיום 02.02.2021

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החכ"ל"), הריני מתכבד להודיע ולעדכן כדלקמן:-

 1. הבהרה לעניין תנאי הסף – ניסיון – לאחר בחינת דרישות הסף נשוא המכרז שבנדון ובכלל זה דרישת הניסיון, דרישת הניסיון הורחבה גם לעבודות בנייה והקמה של מבנים שאינם מהווים מוסדות ציבור / גני ילדים/ בתי ספר.

מובהר כי ניסיון בביצוע עבודות שיפוץ לא יהווה עמידה בדרישות הסף. היקף הפרויקטים הנדרשים להוכחת ניסיון נותר ללא שינוי ומפורט בחוברת המכרז

 1. סיור קבלנים ייערך ביום חמישי ה- 04.02.2021 בשעה 10:00 עבור מציעים פוטנציאליים שלא השתתפו בסיור הקבלנים הראשון אשר התקיים ביום 13.01.2021. השתתפות בסיור הקבלנים כפופה להרשמה מראש בלבד, בדוא"ל [email protected]. השתתפות בסיור קבלנים מהווה תנאי חובה וסף לצורך הגשת הצעה במסגרת המכרז שבנדון. הסיור ייערך באמצעות ZOOM או פיסית במשרדי החכ"ל ברח' בצלאל 6, אופקים (הודעה סופית לעניין הזה, תופץ בקרב כל נרשמי הסיור).
 2. משתתפי סיור הקבלנים שהתקיים ביום 13.01.2021 פטורים מהשתתפות בסיור הקבלנים השני.
 3. מועד אחרון להגשת שאלות ו/או הבהרות במסגרת המכרז שבנדון, עודכן והוארך עד ליום ראשון ה- 07.02.2021 בשעה 12:00.
 4. מועד הגשת הצעות במסגרת המכרז שבנדון עודכן והוארך עד ליום שני ה- 15.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק. אופן הגשת הצעות מפורט במסמכי המכרז.

הודעה על עדכון 2 מכרז 01.2021 בניית 2 גני ילדים מגרש 1122 בשכ הפארק באופקים

הבהרה מס 2 מכרז פומבי 01-2021 – גן ילדים 2 כיתות בשכונת הפארק מגרש 1122

הריני להביא לידיעתכם, כי החברה החליטה לצאת בפרסום לעדכון והארכת המכרז

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החכ"ל") עבור : עיריית אופקים, מתכבדת להודיע ולעדכן בקשר עם המכרז שבנדון, כדלקמן:

 1. אומדן הביצוע נשוא המכרז שבנדון עודכן לסכום של 2,000,000 ₪ כולל מע"מ (במקום 1,700,000 ₪ כולל מע"מ). בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע אזכור ביחס לגובה אומדן המכרז, יוחלף הסכום 1,700,000 ₪ כולל מע"מ, בסכום 2,000,000 ₪ כולל מע"מ.
 2. גובה הבונוס אשר ישולם לקבלן הזוכה בנוסף לאומדן הביצוע (בניכוי שיעור הנחת המציע הזוכה), ככל שיקדים את מועד מסירת והשלמת העבודות כמפורט בתנאי המכרז, עודכן לסכום של 200,000 ₪ כולל מע"מ (במקום 150,000 ₪ כולל מע"מ). בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע אזכור ביחס לגובה הבונוס הנ"ל, יוחלף הסכום 150,000 ₪ כולל מע"מ, בסכום 200,000 ₪ כולל מע"מ.
 3. תכנית הפיתוח שצורפה למסמכי המכרז הוחלפה בתכנית פיתוח חדשה (היקף עבודות הפיתוח צומצם). התכנית החדשה הועלתה לאתר האינטרנט של החכ"ל www.hcl-ofaqim.co.il ונדרש לצרפה למסמכי המכרז וההצעה, כחלק בלתי נפרד
 4. יתר תנאי המכרז ובכלל זה – תנאי הסף, נותרו ללא שינוי ומפורטים בחוברת המכרז בה ניתן לעיין, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החכ"ל www.hcl-ofaqim.co.il.
 5. ביום חמישי ה- 04.02.2021 בשעה 10:00 ייערך סיור קבלנים עבור מציעים פוטנציאליים שלא השתתפו בסיור הקבלנים הראשון אשר התקיים ביום 13.01.2021. השתתפות בסיור הקבלנים כפופה להרשמה מראש בלבד, בדוא"ל [email protected]. השתתפות בסיור קבלנים מהווה תנאי חובה וסף לצורך הגשת הצעה במסגרת המכרז שבנדון. הסיור ייערך באמצעות ZOOM או פיסית במשרדי החכ"ל ברח' בצלאל 6, אופקים (הודעה סופית לעניין הזה, תופץ בקרב כל נרשמי הסיור).
 6. משתתפי סיור הקבלנים שהתקיים ביום 13.01.2021 פטורים מהשתתפות בסיור הקבלנים השני.
 7. מועד אחרון להגשת שאלות ו/או הבהרות במסגרת המכרז שבנדון, עודכן והוארך עד ליום ראשון ה- 07.02.2021 בשעה 12:00.
 8. מועד הגשת הצעות במסגרת המכרז שבנדון עודכן והוארך עד ליום חמישי ה- 11.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק. אופן הגשת הצעות מפורט במסמכי המכרז.
 9. הבהרה לעניין הגשת ערבות מכרז (הגשה):-

לנוכח הגבלות הסגר הנוכחי בעטיו של משבר נגיף הקורונה, מאושר בזאת, לפנים משורת הדין, ובאופן שלא יהווה תקדים מחייב באיזה מהמכרזים הבאים שיפורסמו על ידי החכ"ל, כדלקמן, רשאים מציעים להגיש ערבות מכרז בנוסח המצורף למסמכי המכרז, או לבחור באחת משתי החלופות הנוספות המפורטות להלן:

*    הגשת שיק בנקאי בגובה סכום ערבות המכרז, לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, חלף כתב ערבות מכרז. מובהר כי  השיק הבנקאי נדרש להיות על שם המציע בעצמו, ובגובה סכום ערבות המכרז כמפורט בתנאי המכרז.

*    הגשת כתב המחאת זכות חתום על ידי המציע בעצמו, חלף כתב ערובת מכרז, ובלבד שיתרת הכספים המוחזקת על ידי החכ"ל (לגביה ניתן כתב המחאת הזכות) הינה לזכותו של המציע בעצמו. נוסח כתב המחאת הזכות מצורף למסמך עדכון זה והינו מחייב. חובה לחתום על כתב המחאת הזכות בפני עו"ד.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי מכרז / בתוספת לחומרים הקיימים :

הודעה על עדכון – פרסום מכרז פומבי 01.2021 בניית 2 גני ילדים מגרש 1122 בשכ הפארק באופקים

הודעה על עדכון והארכת מכרז למשתתפי סיור קבלנים -מכרז פומבי – 01-2021 – גן ילדים 2 כיתות בשכונת הפארק מגרש 1122 באופקים

1122 1-00 תוכנית פיתוח 1 לביצוע

1122 תוכנית לביצוע_2 עבודה 1-50

כתב הצעה מעודכן מיום 04.02.2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (2 כיתות) בשכונת "הפארק" (מגרש 1122) באופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 11.01.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי   ה-  13.01.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום רביעי   ה- 13.01.2021   בשעה 12:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, אופקים.

כל  מציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 90,000 החברה, בתוקף עד ליום 30.04.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 21.01.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

נוסח פרסום מכרז 01-2021 – בניית גן ילדיים (2 כיתות) בשכ הפארק מגרש 1122, באופקים

מעטפת משפטית מכרז 01.2021 ביצוע והקמת גן ילדים מגרש 1122 – 11.1.2021

חוברת הנדסית מאוחדת (כתב כמויות/ מפרט טכני) – מכרז פומבי 01/2021 – בניית גן ילדים (2 כיתות) שכ הפארק מגרש 1122

תוכניות למכרז 01-2021 – בניית גן ילדים 2 כיתות שכ הפארק מגרש 1122