מספר מכרז: 18/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע קמפיין דיגיטל לקליטת משפחות בעיר אופקים.

לתשומת לב המציעים , נפלה טעות סופר במעטפת המשפטית בנוסח ערובת המכרז , הערבות הנדרשת תוארך עד ליום 28.02.2021.

ולא 28.02.2020 כפי שצוין במעטפת המשפטית.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום ראשון  ה- 13/12/2020.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  ראשון  ה-  13/12/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 24/12/2020 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,000 ₪ לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 28.02.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה,

בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

פרסום מכרז 18-2020 קמפיין דיגיטל לקליטות משפחות – עדכני 08.12.2020

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 18-2020-לביצוע קמפיין דיגיטלי לקליטת משפחות בעיר אופקים – עדכני 08.12.2020