מספר מכרז: 14/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת שילוט – גידור, באתרי בנייה, ברחבי העיר באופקים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור מציעים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי   ה-  04/11/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי ה- 04/11/2020.

מחיר הרכישה הינו 1200כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום רביעי  ה- 04/11/2020   החל מהשעה   14:00 (ובהתאם לרישום מוקדם), במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  19/11/2020  עד לשעה  14:00. 

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 5,000₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הרשמה לסיור המציעים  תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בין השעות 09:00-15:00.

 

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 14/2020- לביצוע עבודות ייצור, והתקנת שילוט גידור באתרי בניה ברחבי העיר, אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 14-2020 לעבודות ייצור. אספקה. והתקנת שילוט וגידור באתרי בניה — 03.11.2020