מספר מכרז: 16/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחיר

 לבניית מבנה תעשייה להשכרה, בעיר אופקים

עדכני מיום 29.09.2020.

שלום רב,

לתשומת ליבכם, מצ"ב תוכנית השקייה ורשימת תוכניות – מעודכן ל18/10/2020( קובץ התוכניות בחומר למכרז – עודכן).

רשימת תכניות – מכרז פומבי 16/2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה – מעודכן 18.10.2020תוכנית 04 השקייה – מעודכן 18.10.2020

הסיורים יתקיימו בהגעה פיסית למשרדי החכ"ל – רח' בצלאל 6 אזור תעשייה, אופקים, בהתאם לשעות והנחיות שהתקבלו בעת הרישום המקדים.

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

החברה עושה כל שביכולתה לעלות את מסמכי המכרז טרם סיור הקבלנים. 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי ה –13/10/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 5,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 – יתקיים ביום שלישי   ה- 13/10/2020 בשעה 10:00

סיור 2 – יתקיים ביום שלישי ה- 13/10/2020 בשעה 11:00

הסיורים ייערכו במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעות ZOOM הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיורים תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

הגשת הצעות – את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים,

עד יום חמישי ה-29/10/2020 עד לשעה 14:00, לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת : www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   ה- 13/10/2020

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected] 

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה באופקים עדכני 29.09.2020

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 16/2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים -11.10.2020

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 16/2020- בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 11.10.2020

כתב כמויות – מכרז פומבי 16-2020 – בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 11.10.2020

תוכניות – מכרז פומבי 16/2020- בניית מבנה תעשייה להשכרה – מעודכן 18.10.2020

 

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחיר

 לבניית מבנה תעשייה להשכרה, בעיר אופקים.

הודעה חשובה !!!!

לתשומת לב הקבלנים:

סיורי הקבלנים שנקבעו ליום רביעי  ה-23/09/2020

בין השעות 12:00 ו/או 13:00 יידחו עד להודעה חדשה.

בהתאמה, כלל המועדים הקשורים במכרז (לרבות מועדי הגשה), יידחו ויעודכנו בהמשך– עמכם הסליחה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון:  050-3077597, 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected] (עדכני ליום חמישי ה17/09/2020)

 

הודעת ביטול:

פרסום דחייה—מכרז 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה בעיר אופקים 17.09.2020

 

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות.

החברה עושה כל שביכולתה לעלות את מסמכי המכרז טרם סיור הקבלנים. 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום רביעי ה –23/09/2020 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00.

מחיר הרכישה הינו 5,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות).

סיור 1 – יתקיים ביום רביעי   ה- 23/09/2020  בשעה 12:00  במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

סיור 2 – יתקיים ביום רביעי ה- 23/09/2020 בשעה 13:00  במשרדי אגף מינהל החינוך, ברחוב יוני 1 אופקים (נא לדייק).

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה אצל הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים,

עד יום חמישי ה-15/10/2020 עד לשעה 14:00, לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 500,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

סיווג קבלני 100 ג' -3 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת : www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום רביעי   ה- 23/09/2020

הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]

טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.

האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

חומר מכרז:

פרסום מכרז פומבי 16-2020 בניית מבנה תעשייה להשכרה באופקים