מספר מכרז פומבי : 24/2022 – (חלף מכרז 18/2022) לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת: בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) + בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900), בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת: בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) + בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900), בעיר אופקים.

עדכון מיום 24.05.2022 – עדכון אומדן והארכת מועד הגשה

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 80,000 (שמונים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 30.09.2022 ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 09.06.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

נוסח פרסום – עדכון אומדן והארכת מועד הגשה – מכרז 24/2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת: בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927)+ בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900), בעיר אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 24/2022 – (חלף מכרז 18/2022) – בניית בית הכנסת מגרש 927 בשכונת "רמת שקד", ובשכונת "רמב"ם" מגרש 900, בעיר אופקים – עדכני 24.05.2022

*********************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 15.05.2022 – עדכון בדבר לוחות הזמנים הקבועים במכרז (סעיף12.2) :

להלן יובא עדכון בדבר לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בית כנסת אחד מתוך השניים, יימסר לידי המזמין, בהתאם להוראות המכרז והחוזה בתוך 8 חודשים ממועד מסירת צו התחלת עבודה ראשון, במכרז זה.

בית הכנסת השני, יימסר לידי המזמין בהתאם להוראות המכרז והחוזה בתוך 12 חודשים ממועד מסירת צו התחלת עבודה ראשון במכרז זה.

סעיפים 12.2 לתנאי המכרז הכללים + הגדרת המונח "המועד הקבוע לסיום העבודות" בסעיף ההגדרות בחוזה, ישונו בהתאם.

********************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 11.05.2022 – דחיית מועד הגשה:

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 80,000 (שמונים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 26.05.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

נוסח פרסום מעודכן מיום 11.05.22 -דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי 24/2022 – בניית ביהכ מגרש 927 בשכ רמת שקד + בניית ביהכ מגרש 900 רמב"ם, באופקים

******************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 27.04.2022 – דחיית מועד הגשה:

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 80,000 (שמונים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 12.05.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

נסוח פרסום 2 דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי 24.2022 – בניית ביהכ מגרש 927 בשכ רמת שקד באופקים

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה-  14.04.2022 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים – לא נדרש.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך שך 80,000 (שמונים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 30.06.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 100 ג'-1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

עדכון תנאי סף: סעיף 5.5.4, ניתן יהיה להגיש גם פרויקטים מסוג בניה פרטית שבוצעה עבור מזמין פרטי.  

למציע בעצמו ניסיון מוכח בביצוע  2 פרויקטים  לפחות, של עבודות הקמה ובינוי של מבנה מסוג: בית כנסת ו/או מבנה ציבור אחר הדומה בסוגו לבית כנסת ו/או לשימושים המאפיינים בית כנסת, או של מבנה מגורים פרטי,

בהיקף כספי של 2,000,000 ₪ (לפרויקט) ומעלה – כולל מע"מ, במהלך השנים 2017 – 2022 (מסירה במהלך שנים אלה).

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 28.04.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

מסמכי המכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 24.2022 – לביצוע עבודות בניה ופיתוח של בתי כנסת: בית כנסת בשכונת "רמת שקד" (מגרש 927) + בית כנסת בשכונת "רמב"ם" (מגרש 900), בעיר אופקים

מעטפת משפטית מכרז 24.2022 מעטפת משפטית חלף מכרז 18.22- בית כנסת 927 + בית כנסת 900 מאוחד _ 11.04.22

חומר הנדסי מכרז פומבי 24/2022 (חלף מכרז 22/2022)- בניית ביה"כ בשכונת "רמת שקד" מגרש 927, באופקים

מפרט טכני מכרז 24/2022 – בניית ביה"כ "רמת שקד" מגרש 927, בעיר אופקים

תוןכניות מכרז פומבי 18/2022 – בניית ביהכ בשכונת "רמת שקד" מגרש 927 בעיר אופקים

 

חומר הנדסי מכרז פומבי 24/2022(חלף מכרז 22/2022– בניית ביה"כ בשכונת "רמב"ם" מגרש 900 באופקים

מפרט טכני- מכרז 24/2022- לבניית ביה"כ שכונת רמב"ם (מגרש 900) בעיר אופקים

תוכניות מכרז פומבי 24/2022 – בניית ביהכ בשכונת "רמב"ם מגרש 900 בעיר אופקים