מספר מכרז פומבי משותף: 20/2022 – עבודות פיתוח תשתיות (צמודות ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2, וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים שלב ג'

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") [עבור עיריית אופקים (להלן: "העירייה")];

מי שבע תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ (להלן: "מי שבע") ;

מזמינים בזה הצעות מחיר מקבלנים, לצורך ביצוע :

עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2, וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים – שלב ג'

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 26.06.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרה מיום 14.06.2022:

מענה לשאלות הבהרה (3) מכרז פומבי משותף 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות שכ אפיקי נחל – עדכני מיום 14.06.22

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 13.06.2022:

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון, החברה מתכבדת להציג הבהרות יזומות הן מטעמה והן באמצעות שאלות מטעם מציעים פוטנציאליים, כמפורט במסמכים המצורפים.

 1. מענה לשאלות הבהרה (2) – בקשר עם מכרז פומבי משותף 20/2022 – לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי), הקמת גשר מס' 2 וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", אופקים – שלב ג'
 2. בהתאם להוספת סעיף בכתב הצעה – מצ"ב כתב הצעה מעודכן (13.06.2022) אותו המציעים נדרשים למלא ולהגיש במעטפה נפרדת.
 3. נוסח עדכון בתנאי סף (סעיפים 5.13.2 ; 5.13.5) – הוכחת ניסיון בביצוע הקמת גשרים.
 4. לאור האמור לעיל, הגשת מסמכי ההצעה – נדחה, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-23.06.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים, במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

על המציעים להגיש את כל המסמכים המצורפים כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד, ללא יוצא מן הכלל.

 מתזכרת, כי במכרז הנ"ל כתב ההצעה הכספית (בלבד) יוגש במעטפה נפרדת מיתר מסמכי המכרז.

חל איסור על הגשת כתב ההצעה הכספית במעטפת מסמכי המכרז. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה והבנתה, להחליט על פסילת הצעה שתוגש בניגוד להנחיה זו.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז

נוסח פרסום מכרז פומבי משותף 20.2022 – עדכון תנאי סף מיום 13.6.22

מענה לשאלות הבהרה (2) מכרז פומבי משותף 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות שכ אפיקי נחל – עדכני מיום 13.06.22

כתב הצעה מעודכן מיום 12.06.2022- מכרז פומבי 20.2022 שכונת אפיקי נחל באופקים

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש מאי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 01.06.2022:

הבהרה (2) מכרז פומבי משותף 20-2022 – עבודות פיתוח תשתיות בשכ אפיקי נחל אופקים 01.06.2022

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרה מיום 31.05.2022:  העדכון שבוצע בתנאי הסף:

הגדרת המונח "ניסיון מוכח", בדרישת הסף בסעיף 5.13.5.1 לתנאי המכרז הכלליים (ניסיון מוכח בביצוע עבודות פיתוח תשתיות).

פירוט העדכון:

במקום:

"ניסיון מוכח" – כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות בלבד או מול חברה מנהלת בעלת הרשאה מאת הגוף המזמין.

יבוא:

"ניסיון מוכח" – כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות בלבד או מול חברה מנהלת בעלת הרשאה מאת הגוף המזמין ; לחילופין

כקבלן משנה אשר התקשר בהתקשרות ישירה מול הקבלן הראשי, וביצע עבור הקבלן הראשי את מלוא עבודות המכרז (100%). להוכחת עמידה בתנאי סף זה כקבלן משנה, יידרש המציע להגיש את האסמכתא שלהלן, בנוסף להמלצות הנדרשות (כמפורט בחוברת המכרז):

הצהרה חתומה על ידי הקבלן הראשי (בנוסח אשר הועלה לאתר האינטרנט של החכ"ל בלבד – www.hcl-ofaqim.co.il ) לפיה, מצהיר ומאשר הקבלן הראשי, כי המציע שימש כקבלן משנה מטעמו בפרויקט X וביצע את מלוא עבודות המכרז, במקומו ו/או מטעמו, בפרויקט Xהצהרה תהא מאומתת על ידי עו"ד כדין.

כל מי שרואה עצמו עונה על דרישות הסף במכרז שבנדון, והשתתף באחד מסיורי הקבלנים אשר התקיימו ביום 17.05.2022 – רשאי להגיש הצעה מטעמו, בכפוף להשתתפות בסיור קבלנים.

לאור העדכון שבוצע כמפורט לעיל, ייערך סיור קבלנים נוסף ביום שלישי ה- 07.06.2022 בשעה 10:00, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים.

קבלן אשר רואה עצמו מתאים לדרישות הסף במכרז שבנדון, לאחר ביצוע העדכון נשוא הבהרה זו, ולא השתתף באחד מסיורי הקבלנים אשר התקיימו ביום 17.05.2022, רשאי לשלוח בקשה להירשם לסיור הקבלנים שייערך ביום 07.06.2022. הבקשה תישלח בכתב, בדוא"ל [email protected]  עד ולא יאוחר מיום ראשון ה- 05.06.2022  ועד השעה 12:00. לא תתאפשר הגשת הצעה במכרז זה, עבור מציע שלא השתתף בסיור קבלנים. השתתפות בסיור קבלנים כאמור, כפופה להרשמה מראש כמפורט לעיל.

בירורים נוספים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

נוסח פרסום מעודכן- עדכון בתנאי סף – מכרז פומבי משותף 20/2022 – עבודות פיתוח תשתיות בשכונת "אפיקי נחל", באופקים

נוסח הבהרה (1) מכרז פומבי משותף 20-2022 – עבודות פיתוח תשתיות שכונת אפיקי נחל, בעיר אופקים

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים ע"י הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות, הרצ"ב.

 • את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך: 17.05.2022 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה, אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן בין השעות 09:00 – 14:00.
 • ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת hcl-ofaqim.co.il ו/או באתר האינטרנט של מי שבע בכתובת www.mey7.co.il .
 • מחיר הרכישה הינו 10,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה גם אם יבוטל המכרז.
 • סיורי קבלנים- חובה (הגעה פיסית).

סיור 1 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום שלישי ה-17.05.2022  בשעה 15:00.

סיור 2 – נוכחות חובה (ההשתתפות כפופה להרשמה מראש, הסיור ייערך בהתאם לנהלי משרד הבריאות), ביום שלישי ה-17.05.2022בשעה 16:00.

 • הגשת הצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה עד יום חמישי ה- 09.06.2022 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת).
 • ערבות מכרז. על המציע לצרף 2 ערבויות בנקאיות בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני.

על המציע – בעצמו – להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-5 ומעלה.

————–

בנוסף, על המציע בעצמו או על קבלן משנה מטעמו של המציע, להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 300 בסיווג ג – 4 ומעלה. (גשרים).

————–

עבודות המים והביוב נשוא המכרז, ככל שיבוצעו באמצעות קבלן משנה, יבוצעו אך ורק על ידי קבלן משנה הרשום בעצמו בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו), בענף ראשי 260 (ביוב, ניקוז ומים) בסיווג ב'-3 לפחות – והכל בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות לכך במסמכי המכרז.

————–

 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • אין החברה ו/או מי שבע, מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • הרשמה לסיור קבלנים תיעשה אך ורק בכתב, מול מנהלת התקשרויות ומכרזים בחברה – הגב' מוריה כהן, בדוא"ל שכתובתו: [email protected]
 • טלפון לבירורים: 08-9928593/561 ו/או 050-3077597 בין השעות 09:00-15:00.
 • האמור כאן אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מסמכי מכרז:
נוסח פרסום מכרז פומבי משותף 20/2022 – עבודות פיתוח תשתיות, ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2, וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים שלב ג'

מעטפת משפטית -מכרז פומבי 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2, סלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים – שלב ג

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות (צמודות ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2 וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים – שלב ג

כתב כמויות – מכרז פומבי 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות (צמודות ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2 וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים – שלב ג

תוכניות מכרז פומבי 20.2022 – עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב), ריתוך והנחת צנרת לגז טבעי, הקמת גשר מס' 2, וסלילת כביש עוקף בשכונת "אפיקי נחל", באופקים- שלב ג