מספר מכרז פומבי: 23/2022 – לביצוע עבודות מסוג: עבודות ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שבילי אופניים, ביצוע הצללות וגינון, עמודי תאורה ועוד בשכונת "הפארק", בעיר אופקים – שלב ג'

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות מסוג: ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שבילי אופניים, ביצוע הצללות וגינון, עמודי תאורה ועוד בשכונת "הפארק", בעיר אופקים – שלב ג'

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 26.06.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרה מיום 13.06.2022:

הגשת מסמכי ההצעה נדחה, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-23.06.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזיםבמשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 12.06.2022:

להלן כתב כמויות, מפרט טכני, ורשימת פריטים מעודכנת למכרז

כתב הצעה מעודכן- סופית מכרז פומבי 23.2022 עבודות פיתוח שכונת הפארק 12.06.22

כתב כמויות מעודכן מיום 09.06.2022- מכרז פומבי 23.2022 שכ הפארק

מפרט טכני מעודכן מיום 09.06.2022- מכרז פומבי 23.2022 שכ הפארק

047-SCחתכי רחוב טיפוסיים-10

047-DT-010-חוברת פרטי פיתוח

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 01.06.2022:

הבהרה (2) מטעם המזמין – מכרז פומבי 23.2022 – לביצוע עבודות פיתוח בשכונת הפארק -01.06.2022

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 31.05.2022:

הבהרה (1) מטעם המזמין – מכרז פומבי 23.2022 – לביצוע עבודות פיתוח בשכונת הפארק -31.05.22

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש מאי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי  ה- 26.05.2022 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 10,000₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים  – חובה. יתקיים ביום חמישי ה- 26.05.2022  בשעה 13:00, במשרדי החברה: ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 2,000,000 (שני מיליון) ₪, בתוקף עד ליום 31.08.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 200 ג'-5 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 16.06.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר למכרז:

פרסום מכרז פומבי 23.2022 לביצוע עבודות מסוג: ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שבילי אופניים, ביצוע הצללות וגינון, עמודי תאורה ועוד בשכונת "הפארק", בעיר אופקים – שלב ג'

מעטפת משפטית -מכרז פומבי 23/2022- לביצוע עבודות מסוג: עבודה, ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שביל אופניים, ביצוע הצללות, גינון, עמודי תאורה ועוד, בשכונת "הפארק", בעיר אופקים

כתב כמויות –מכרז פומבי 23/2022- לביצוע עבודות מסוג: עבודה, ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שביל אופניים, ביצוע הצללות, גינון, עמודי תאורה ועוד, בשכונת "הפארק", בעיר אופקים

מפרט טכני מאוחד -מכרז פומבי 23/2022- לביצוע עבודות מסוג: עבודה, ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שביל אופניים, ביצוע הצללות, גינון, עמודי תאורה ועוד, בשכונת "הפארק", בעיר אופקים

תוכניות מכרז פומבי 23/2022 – לביצוע עבודות מסוג: עבודות ריצוף, פיתוח שצ"פים, פיתוח טיילת, שביל אופניים, ביצוע הצללות, גינון, עמודי תאורה ועוד, בשכונת "הפארק", בעיר אופקים