מספר מכרז פומבי: 29/2022 – סלילת כביש 'דרך ישרים' – השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע סלילת כביש 'דרך ישרים' – השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 12.06.2022בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרות מיום 01.06.2022:

הבהרה (2) מטעם המזמין – מכרז פומבי 29.2022 – סלילת כביש דרך ישרים -01.06.2022

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 31.05.2022:

הבהרה (1) מטעם המזמין – מכרז פומבי 29.2022 – סלילת כביש דרך ישרים -31.05.22

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרה מיום 30.05.2022:

מצ"ב מענה לשאלות הבהרה (1) +  כתב כמויות מעודכן.

בהתאם לכתב כמויות התעדכן כתב ההצעה שעליו על המציע למלא את הצעתו (יש להדק את כתב ההצעה החדש – על דפי הכתב ההצעה הקודם).

הגשת מסמכי ההצעה, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-02.06.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים

במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

כתב הצעה מעודכן מיום 30.05.2022 – מכרז פומבי 29.2022 – סלילת כביש דרך ישרים, באופקים

כתב כמויות מעודכן מיום 30.05.2022- מכרז פומבי 29/2022- סלילת כביש דרך ישירם, באופקים

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 29.2022 – סלילת כביש דרך ישרים 30.05.2022

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

לידיעת כלל משתתפי ההליך התחרותי!

החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש מאי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  19.05.2022 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 10,000 ש"ח  כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים  – חובה. יתקיים ביום חמישי ה- 19.05.2022  בשעה 13:00, במשרדי החברה: ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 350,000 (שלוש מאות חמישים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני : 200 ג'-4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) – כמפורט בתנאי המכרז.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 02.06.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר למכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 29/2022- לביצוע סלילת כביש 'דרך ישרים' – השלמת נתיב תנוה דרומי, בעיר אופקים

מעטפת משפטית סופית מכרז פומבי 29.2022 – לביצוע סלילת כביש 'דרך ישרים' – השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים

כתב כמויות – מכרז פומבי 29.2022 – לביצוע עבודות פיתוח מסוג: סלילת כביש דרך ישרים, השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים

מפרט טכני- מכרז פומבי 29.2022 – לביצוע עבודות פיתוח מסוג: סלילת כביש דרך ישרים, השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים

תוכניות מכרז פומבי 29.2022 – לביצוע עבודות פיתוח מסוג: סלילת כביש דרך ישרים, השלמת נתיב תנועה דרומי, בעיר אופקים