מספר מכרז פומבי: 19/2022 – לביצוע רכישה, גידול ואספקת עצים, מעוצבים ומותאמים לגידול בשטחי העיר אופקים, לרבות כלל השירותים הנלווים לכך

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע רכישה, גידול ואספקת עצים, מעוצבים ומותאמים לגידול בשטחי העיר אופקים, לרבות כלל השירותים הנלווים לכך

השתתפות בסיור מציעים תתקיים באמצעות רישום מראש, מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 29.05.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרה מיום 16.05.2022:

הריני להביא לידיעתכם, כי בשל טעות אנוש, הושמט פרק אחד של עצים מתוך כתב ההצעה הכספית אשר צורף למסמכי המכרז המקוריים.

על כן, מצורף כתב הצעת כספית נכון ומלא, הכולל את הפרק אשר הושמט בשוגג ממסמכי המכרז המקוריים.

מתוך כך, כתב ההצעה אשר צורף לחוברת המכרז המקורית – בטל ומבוטל, ואין להגישו.

יש להגיש את ההצעה הכספית במכרז על גבי כתב ההצעה הכספית המצורף, בלבד.

לאור האמור לעיל, הוחלט לאפשר לכלל המציעים פרק זמן ארוך יותר לטובת היערכות להגשת הצעה במכרז זה ועל כן, הוחלט לדחות את מועד הגשת ההצעות במכרז זה ליום חמישי ה- 26.5.2022 בשעה 14:00 בדיוק.

תזכורת – יש להגיש את מסמכי ההצעה, על כלל צרופותיה, עד למועד הנ"ל, במשרדי החברה [לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד]

**מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו למסמכי ההצעה, חתום ע"י המציע, יחד עם כלל נספחי וצרופות ההצעה**

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 12.05.2022- בהתאם להחלטה שהתקבלה בסיור מציעים ביום ה10.05.2022:

  • שינוי בתנאי הסף – שינוי בסעיף 9(4) לתנאי המכרז הכלליים:

 במקום :

למציע בעצמו יש רשימת לקוחות (לרבות משתלות משנה) להם סופקו לפחות 8,500 בשנה, והעצים שסופקו הינם מן המינים ובגדלים המופיעים ברשימת התמחור המצורפת לחוברת מכרז זו, במהלך כל אחת מהשנים 2015 – 2022.

יבוא:

למציע בעצמו יש רשימת לקוחות (לרבות משתלות משנה) להם סופקו לפחות 8,500 בשנה, והעצים שסופקו הינם מן המינים ובגדלים המופיעים ברשימת התמחור המצורפת לחוברת מכרז זו, במהלך כל אחת מהשנים 2018 – 2021.

מענה לשאלות הבהרה – הוארך ליום שני ה-16.05.2022 בשעה 12:00.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 19.05.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם: ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  03.05.2022 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 1,500₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים –לא חובה. יתקיים ביום שלישי ה- 10.05.2022  בשעה 13:00, באמצעות התחברות למערכת הZOOM  (מציעים שיסדירו את רישומם, יקבלו לינק להשתתפות בסיור).

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 50,000 (חמישים אלף) ₪, בתוקף עד ליום 31.07.2022, ובנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

יתר תנאי הסף במכרז זה – כמפורט בחוברת המשפטית וכלל המשתתפים מתבקשים לקרוא אותם בעיון.

הגשת הצעות : ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 19.05.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז בלבד, במסירה ידנית בלבד, ללא שם המגיש.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומרי המכרז: