מספר מכרז פומבי : 46/2022 -לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים (4 כיתות) ושלוחת מתנ"ס בשכונת "רמת שקד", מגרש 949, בעיר אופקים   

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה"), עבור עיריית אופקים,

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של גן ילדים (4 כיתות) ושלוחת מתנ"ס בשכונת "רמת שקד, מגרש 949  בעיר אופקים   

עדכון מיום 16.08.2022:

הריני להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז, כי מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה

מסמכי ההצעה יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-25.08.2022 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים

במשרדי החברה בכתובת: רחוב תוצרת הארץ 3, קומה 2 , בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 03.08.2022:

לכל משתתפי סיור הקבלנים שהתקיים ביום 30.06.2022, הריני לעדכן כי כלל מסמכי המכרז הועלו לאתר החכ"ל בכתובת:  www.hcl-ofaqim.co.il

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום שני ה-  08.08.2022  במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 3 קומה 2, אופקים, אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 3,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 120,000 (מאה עשרים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 31.10.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -2 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 18.08.2022 בשעה 14:00 בדיוק.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 27.07.2022:

הריני להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז, מאחר וטרם פורסמו מסמכי המכרז כנדרש, החברה נאלצת לדחות את מועד ההגשה עד להודעה חדשה.

עם הפצת החומרים החברה תביא לידיעת המשתתפים על מועד חדש להגשת ההצעות.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון מיום 18.07.2022:

לאור זאת שטרם הועלו מסמכי המכרז לאתר החברה, ולא אופשרה רכישת מסמכי המכרז

 *מועד הגשת מסמכי המכרז בשלב זה יידחה ליום חמישי ה- 28.07.2022 עד לשעה 14:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

 הערה חשובה! החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יולי 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"ל[email protected] , קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

כלל תנאי הסף מפורטים בחוברת המכרז.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  .

ניתן לרכוש את חוברת  המכרז החל מיום חמישי  ה-  30.06.2022  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש. מחיר הרכישה הינו 3,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 30.06.2022   בשעה 15:30 ,במשרדי החכ"ל בכתובת: ברחוב בצלאל 6, אופקים

כל  מציע נדרש לצרף ערבות מכרז (הגשה) בנקאית בסך של 120,000 (מאה עשרים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 30.09.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -2 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות חוזה ההתקשרות החתום, יוגשו פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי  ה- 21.07.2022 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561].

לתשומת לב המציעים: החברה עתידה להעתיק את משרדיה לכתובת אחרת במהלך חודש יוני 2022. על כן, מציע המבקש להגיש הצעה ידנית במשרדי החברה, מתבקש לברר טלפונית (08-9928561 או 08-9928593 או 08-9928481) או בדוא"לmoria@hcl.co.il ,  קודם למועד ההגשה, לגבי הכתובת המעודכנת של משרדי החברה.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר מכרז:

מכרז פומבי 46.2022 – בניית 4 גני ילדים+ שלוחת מתנס מגרש 949 בשכונת רמת שקד אופקים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 30.06.2022 מכרז פומבי 46.2022- בניית גני ילדים ושלוחת מתנס מגרש 949

מעטפת משפטית גן ילדים שכונת רמת שקד מגרש 949 ושולחת מתנס- מכרז 46.2022 _ עדכני 03.08.22

מפרט טכני מאוחד- מכרז פומבי 46/2022 – בניית גני ילדים ושלוחת מתנס מגרש 949, שכונת רמת שקד, אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 46/2022 – בניית 4 גני ילדים + שלוחת מתנ"ס מגרש 949, שכונת רמת שקד, אופקים