מספר מכרז זוטא: 21/2022 – לתכנון אדריכלי של מתחם סקייטפארק בעיר אופקים.

בשם אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 21/2022 – לתכנון אדריכלי של מתחם סקייטפארק בעיר אופקים.

מועד וועדת המכרזים – יתקיים ביום ראשון ה- 10.04.2022 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

לידיעה וללא כל התחייבות – הריני להביא לידיעה כללית של כלל המשתתפים כי המכרז הזה יוצא פעם שנייה.

להלן בקצרה ההבדלים בין המכרז הקודם (06/2022) לבי המכרז הנוכחי (21/2022), בכל מקרה על המציע להשים לב לכלל תנאי המכרז כפי שמפורטים במעטפת המשפטית.

  1. ערבות מכרז ע"ס 4,000 ₪ לפקודת החברה, בוטלה.
  2. התמורה המקסימאלית,  השתנתה וגדלה לסכום של 400,000 ₪ במקום 350,000 ₪ שהיה במכרז הקודם.
  3. על המציע לפרט את ניסיונם של שלושת המתכננים עבור כלל העבודות והשירותים ותכנון מלא (לרבות תכנון נופי, שכר קונסטרוקטור ושכר יועץ סקייט פארק)

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון ה-20.03.2022 בשעה 16:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  למר אביב כהן  לדוא"ל  [email protected]  עד לא יאוחר מיום חמישי ה– 17.03.2022  בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928542.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 31.03.2022 בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

בנוסף יש לצרף את הקבצים הנלווים:

  1. תוכנית פיתוח כללית 1:500 שצ"פ עם סימון מתחם סקייטפארק.

  2. פארק תעשיות שקד תקנון תב"ע+תשריט.

הגשת ההצעה כפופה רק למציעים שנמצאים במאגר היועצים בחברתנו, יש לוודא שהינכם רשומים במאגר באמצעות הגב' שירה אוחיון [email protected]

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון