מספר מכרז: 36/2021 -לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב) באזור שכונת רמב"ם, באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח תשתיות (צמודות, ראש שטח, מים וביוב) באזור שכונת רמב"ם

עדכון מיום 22.11.2021:

לתשומת לב המציעים:

מועד הגשת מסמכי ההצעה נדחה , המסמכים יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ההליך התחרותי,  עד לא יאוחר מיום חמישי ה-02.12.2021  עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה בכתובת: בצלאל 6 אזה"ת אופקים, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00,  לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עיון במסמכי מכרז ורכישתם ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  09.11.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שלישי    ה- 09.11.2021  בשעה 12:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 280,000 (מאתיים שמונים אלף ₪), בתוקף עד ליום 31.03.2022  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש: על המציע, בעצמו, להיות רשום בפנקס הקבלנים (ע"פ החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנות על פיו), בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-3 ומעלה.

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 25.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר למכרז: 

נוסח פרסום- מכרז פומבי 36.2021- עבודות פיתוח תשתיות באזור שכ רמב"ם, אופקים

מעטפת משפטית – מכרז פומבי 36.2021 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות שכונת רמבם – 4.11.2021

כתב כמויות – מכרז פומבי 36.2021 עבודת פיתוח תשתיות שכ רמב"ם באופקים

מפרט טכני מאוחד – מכרז פומבי 36.2021 עבודות פיתוח תשתיות שכ רמב"ם בעיר אופקים

תוכניות – מכרז פומבי 36.2021 עבודות פיתוח תשתיות שכ רמב"ם באופקים