מספר מכרז: 42/2021 -לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "אפיקי נחל", בעיר אופקים – שלב א'

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "אפיקי נחל", בעיר אופקים – שלב א'

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 28.11.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרה מיום 18.11.2021:

מענה לשאלות הבהרה (3)לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים אפיקי נחל- שלב א – 18.11

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרה מיום 15.11.2021:

 תשומת ליבכם כי מדובר בעדכון של תנאי סף במכרז!

תנאי הסף הנקוב בסעיף 5.5.2 לתנאי המכרז הכלליים אשר עניינו בסיווג המקצועי הנדרש, עודכן כך שהמציע בעצמו או מנהלו (ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות) הוא אדריכל רשוי כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958.

*** יש לצרף רישיון אדריכל להוכחת עמידה בתנאי סף זה ***

מובהר כי בעל הכשרה מסוג מהנדס בלבד, אינו רשאי להשתתף במכרז. 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות מיום 14.11.2021:

מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה  ליום  חמישי ה- 25.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561].

מענה לשאלות הבהרה (2) לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים אפיקי נחל- שלב א – 15.11

מפה מגרשים מכרז 42.2021

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

הבהרות וחומרים מסיור מציעים שהתקיים ב04.11.2021:

  1. ההשתתפות בסיור מציעים זה אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה.
  2. חובה על כל מציע לצרף את פרוטוקול סיור המציעים שהתקיים, למסמכי הצעתו, חתום בכל עמוד ועמוד.
  3. חובה על כל מציע לצרף כל מסמך הבהרה ו/או מענה לשאלות שיועלה לאתר, בקשר עם המכרז, למסמכי הצעתו, ולחתום עליו.
  4. במכרז זה, רשאים המציעים לרכוש את מסמכי המכרז בדרך של העברה בנקאית (בתיאום עם מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה – פרטי ח-ן בנק לביצוע העברה בנקאית יימסרו על ידי מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' מוריה כהן לפי העניין), להדפיס את מסמכי המכרז המופיעים באתר, ולהגיש את הצעתו במכרז זה  באמצעות המסמכים שהודפסו מהאתר. חל איסור מוחלט על שינוי ו/או גריעת ו/או הוספת פרטים ממסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה.
  5. למען הסר ספק, על המציע לצרף בעת ההגשה ערבות בנקאית (מכרז) ע"ס 10,000 ₪ בתוקף לתאריך 30.04.2021 בהתאם לנוסח במעטפת המשפטית.ערבות ביצוע – תבוטל וכנגד אדריכלים שיזכו בהזמנת עבודה, המזמין ידרוש הארכת ערבות (מכרז) שתהיה בתוקף עד לאישור החלופה הראשונה.
  6. לגבי הדרישה לתכנון רעיוני מקדים – שימו לב, תכנון רעיוני מקדים יוצג בתוך 45 ימים ממועד שקיבל המציע הודעה על כך (רק מציעים שיקבלו ניקוד של 19 נקודות בשלב א' של רכיב האיכות).

מפת העיר אופקים שהוצגה בסיור

מפה שכונת אפיקי נחל עדכני 02.11.21

פרוטוקול סיור מציעים 04.11.2021 מכרז 42.2021 בחירת תכנון אדריכלי של מסודות חינוך בשכ המגורים אפיקי נחל

מענה לשאלות הבהרה (1) לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים אפיקי נחל- שלב א 09.11.2021

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  04.11.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 1,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים – לא חובה יתקיים ביום חמישי ה04.11.2021 בשעה 14:00, הסיור ייערך באמצעות התחברות ל-ZOOM. לינק (קישור) לצורך התחברות ל-ZOOM יועלה לאתר האינטרנט של החברה בסמוך למועד קיומו של הסיור.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית (הגשה): בסך של 10,000 ₪, בתוקף עד ליום 30.04.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – מחלקת הנהלת חשבונות, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 18.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

קישור לסיור מציעים:

בתיה שחר is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: סיור מציעים מכרז 42/2021- לבחירת אדריכל של מוסדות חינוך וציבור בשכונת המגורים "אפיקי נחל" בעיר אופקים – שלב א

Time: Nov 4, 2021 02:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86428202278?pwd=dkNteGhXeFlYbzArZnY4Ui9SZGEyQT09

Meeting ID: 864 2820 2278

Passcode: 002002

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kduws5oVsu

חומר למכרז: 

נוסח פרסום מכרז 42.2021 בחירת אדריכל מוסדות חינוך וציבור שכונת אפיקי נחל באופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 42-2021 לתכנון אדריכלי של מוסדות חינוך וציבור בשכונת אפיקי נחל אופקים _ 24.10.2021