מספר מכרז: 41/2021 -לבחירת מפקחי מסגרת (ניהול ביצוע + ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לבחירת מפקחי מסגרת (ניהול ביצוע + ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 28.11.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

הבהרות וחומרים מסיור מציעים שהתקיים ב04.11.2021:

מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה  ליום  חמישי ה- 18.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561].

  1. ההשתתפות בסיור מציעים זה אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז ולהגשת הצעה.
  2. חובה על כל מציע לצרף את פרוטוקול סיור המציעים שהתקיים, למסמכי הצעתו, חתום בכל עמוד ועמוד.
  3. חובה על כל מציע לצרף כל מסמך הבהרה ו/או מענה לשאלות שיועלה לאתר, בקשר עם המכרז, למסמכי הצעתו, ולחתום עליו.
  4. במכרז זה, רשאים המציעים לרכוש את מסמכי המכרז בדרך של העברה בנקאית (בתיאום עם מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה – פרטי ח-ן בנק לביצוע העברה בנקאית יימסרו על ידי מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' מוריה כהן לפי העניין), להדפיס את מסמכי המכרז המופיעים באתר, ולהגיש את הצעתו במכרז זה  באמצעות המסמכים שהודפסו מהאתר. חל איסור מוחלט על שינוי ו/או גריעת ו/או הוספת פרטים ממסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה.

מפת העיר אופקים שהוצגה בסיור

פרוטוקול סיור מציעים מיום 04.11.21 מכרז 41.2021 – בחירת מפקחי מסגרת עבור פרויטקים הנדסיים בתחום בינוי פיתוח ותשתיות

מענה לשאלות הבהרה (1) לבחירת מפקחי מסגרת (ניהול ביצוע+ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי 09.11.2021

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  04.11.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 1,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים יתקיים ביום חמישי ה04.11.2021 בשעה 13:00, הסיור ייערך באמצעות התחברות ל-ZOOM. לינק (קישור) לצורך התחברות ל-ZOOM יועלה לאתר האינטרנט של החברה בסמוך למועד קיומו של הסיור.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית (הגשה): בסך של 3,000 ₪, בתוקף עד ליום 30.04.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

עיקרי ההכשרה והסיווג הנדרשים: המציע, בעצמו הינו מהנדס אזרחי / הנדסאי רשום על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958 ביום הגשת ההצעה.

יתר דרישות הסף ותנאי המכרז – כמפורט בחוברת המשפטית.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – מחלקת הנהלת חשבונות, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 11.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00

קישור לסיור מציעים:

Topic: סיור מציעים – מכרז פומבי 41/2021- לבחירת מפקחי מסגרת (ניהול ביצוע + ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים

Time: Nov 4, 2021 01:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83022528988?pwd=TzNmZHI5UmZTRmtXSnp5cVIrSFhCUT09

Meeting ID: 830 2252 8988

Passcode: 318411

One tap mobile

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdIAhqSZHO

חומר למכרז: 

נוסח פרסום מכרז 41.2021 -לבחירת מפקחי מסגרת (ניהול ביצוע + ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 41/2021- לבחירת מפקחי מסגרת(ניהול ביצוע+ליווי תכנון) עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים