מספר מכרז: 40/2021 (עדכון מכרז 22/2021) לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית כנסת בשכונת "הפארק" (מגרש 1123) באופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 07.11.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

***הודעה מיום 25.10.2021***

מודע הגשת מסמכי המכרז נדחה ליום רביעי ה03.11.2021 בשעה 14:00 בדיוק[בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני ה- 18.10.2021.

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  19.10.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

לא יתקיים סיור קבלנים.

אומדן התמורה במכרז הינו 1,249,000 ₪ כולל מע"מ. המציעים מתבקשים להגיש שיעור הנחה מוצע ביחס לאומדן המכרז.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 40,000 ₪, בתוקף עד ליום 28.02.2022 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – מחלקת הנהלת חשבונות, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 28.10.2021 בשעה 14:00 בדיוק [בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע, לרבות בענייני גישה יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז:

פרסום מכרז פומבי 40-2021 – בניית ביהכ בשכונת הפארק מגרש 1123 באופקים

מעטפת משפטית מכרז פומבי 40-2021- בניית ביהכ מגרש 1123 שכ הפארק באופקים

מפרט טכני- מכרז 40.2021 בניית ביהכ שכ הפארק מגרש 1123, אופקים

כתב כמויות -מכרז 40.2021 בניית ביהכ שכ הפארק מגרש 1123, אופקים

תוכניות מכרז 40.2021 בניית ביהכ שכ הפארק מגרש 1123, אופקים