מספר מכרז: 03/2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית ספר יסודי "תורה לשמה" ברח' קיבוץ גלויות + ביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: בית ספר יסודי "חניכי ישיבות" בשכונת רמת שקד, בעיר אופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים, באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני  ה- 01.03.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  01.03.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 7,000 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שני   ה- 01.03.2021   בשעה 14:30 (ובכפוף לרישום מוקדם), הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעותZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיור תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 18.03.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

יתר תנאי הסף כפי שמפורט במעטפת המשפטית.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 03-2021 לעבודות בניה והקמה של ביהס תורה לשמה + בניה והקמה ביה"ס חניכי הישיבות

מעטפת משפטית מכרז פומבי 03-2021 – עבודות בניה והקמה של ביה"ס תורה לשמה וחניכי הישיבות באופקים

חוברת הנדסית – אומדן ביה"ס תורה לשמה

כתב כמויות ביה"ס תורה לשמה

חוברת הנדסית (מפרט טכני+ כתב כמויות) ביה"ס חניכי הישיבות

תוכניות מכרז 03-2021 – ביה"ס חניכי הישיבות

תוכניות מכרז פומבי 03-20201 – ביה"ס תורה לשמה