מספר מכרז: 02/2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "הפארק" (מגרש 1124) באופקים

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור קבלנים, באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שני  ה- 01.03.2021  את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום שני   ה-  01.03.2021  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 2,500 כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום שני   ה- 01.03.2021   בשעה 13:00 (ובכפוף לרישום מוקדם), הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים או באמצעותZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיור תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

כל  מציע נדרש לצרף ערבות בנקאית בסך של 90,000 (תשעים אלף) ₪ לפקודת החברה הכלכלית, בתוקף עד ליום 31.07.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש100 ג' -1 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 18.03.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.

 חומר מכרז:

נוסח פרסום מכרז פומבי 02-2021 לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה מסוג: גן ילדים (4 כיתות) בשכונת "הפארק" מגרש 1124, באופקים

מעטפת משפטית מכרז פומבי 02-2021 לביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה גן ילדים (4 כיתות) מגרש 1124, באופקים

חוברת הנדסית מכרז פומבי 02-2021 לביצוע עבודות בניה מסוג – בניה והקמה של גן ילדים 4 כיתות מגרש 1124 שכ הפארק באופקים

תוכניות מכרז 02-2021

תוכניות אדריכלות – מכרז 02-2021 בניית גן ילדים 4 כיתות מגרש 1124 שכ הפארק

תוכניות אינסטלציה – מכרז 02-2021 בניית גן ילדים 4 כיתות – מגרש 1124 שכ הפארק

תוכניות חשמל – מכרז פומבי 02-2021 בניית גן ילדים 4 כיתות – מגרש 1124 שכ הפארק

תוכניות מיזוג – מכרז פומבי 02-2021 בניית גן ילדים – מגרש 1124 שכ הפארק

תוכניות פיתוח – מכרז פומבי 02-2021 – בניית גן ילדים מגרש 1124 שכ הפארק

תוכניות קונסטרוקציה – מכרז פומבי 02-2021 – בניית גן ילדים מגרש 1124 שכ הפארק

תכנית_בטיחות_חתומה_1124

אין_התנגדות_מגרש_1124