מספר מכרז: 08/2021

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -08/2021 – עבודות מסוג: אינסטלציה, איטום וחיפוי בריכת השחייה הקייצית במתחם הקאנטרי קלאב, אופקים

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום רביעי   ה-10.02.2021.

השתתפות בסיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה – 11.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק, במתחם הקאנטרי קלאב, רחוב מסיקה 1, אופקים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום, החל מיום חמישי   ה-11.02.2021  בשעה 14:00.

מחיר הרכישה  הינו 300 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה

 שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום שני   ה– 15.02.2021  בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 18.02.2021 בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

 חומר מכרז:

מעטפת משפטית מכרז זוטא 08/2021 – לביצוע עבודות מסוג אינסטלציה, איטום וחיפוי במסגרת שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה הקייצית במתחם הקאנטרי קלאב, אופקים

כתב כמויות – מכרז זוטא 08/2021 – לביצוע עבודות מסוג אינסטלציה, איטום וחיפוי במסגרת שיפוץ ושדרוג בריכת השחייה הקייצית במתחם הקאנטרי קלאב, אופקים