מספר מכרז: 34/2021- לצורך הקמת חדרי שנאים בשכונת "אפיקי נחל", בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור : עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לצורך הקמת 50 חדרי שנאים בשיטה טרומית ולצורך הקמת 50 חדרי שנאים בשיטה קונבנציונלית  בשכונת "אפיקי נחל" באופקים (מיועד לקבלני בנייה בעלי סיווג של 100 ג'3).

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום ראשון ה- 24.10.2021 בשעה 09:30, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

***עדכון מיום 04.10.2021***

מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה ליום חמישי ה14.10.2021

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

עדכון והארכת מועד להגשת מסמכי מכרז מיום 26.08.2021 

לאור עדכוני והנחיות משרד הבריאות ביחס להתפרצות נגיף הקורונה, המשפיעות כולן באופן ישיר או עקיף על הליכי ההתקשרות השונים, יש לאשר הגעה  לסיור המציעים

באמצעות הרשמה מוקדמת אצל הגב' מוריה כהן, על מנת להימנע מהתקהלות ולהישמע להנחיות (כל נציג בסיור רשאי לייצג מציע אחד בלבד במכרז).

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  שני  ה-  13.09.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 3,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שני  ה- 13.09.2021  בשעה : 14:00, (מותנה ברישום מראש) במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים ו/או באמצעות ZOOM – הודעה סופית בדבר אופן עריכת הסיורים תישלח בדוא"ל לכלל הנרשמים בהמשך. כך או כך, נדרשים המשתתפים להיערך לשתי האפשרויות.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 07.10.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות בנקאית בסך של 140,000 ₪  לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 31.12.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

בבניה טרומית – ישתתפו רק קבלנים המאושרים ע"י חברת חשמל

בבניה קונבנציונלית – ישתתפו קבלנים  בעלי סיווג קבלני 100 ג' 3 ומעלה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה,

בין השעות 09:00-15:00.

חומר למכרז: 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום  שני ה-  13.09.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.

מחיר הרכישה הינו 3,000כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים חובה יתקיים  ביום שלישי ה- 13.09.2021 בשעה : 14:00 , במשרדי החברה, ברחוב בצלאל 6 אזור תעשייה, באופקים.

ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 19.08.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית ערבות בנקאית בסך של 140,000 ₪  לפקודת אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, בתוקף עד ליום 31.10.2021 בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

בבניה טרומית – ישתתפו רק קבלנים המאושרים ע"י חברת חשמל

בבניה קונבנציונלית – ישתתפו קבלנים  בעלי סיווג קבלני 100 ג' 3 ומעלה.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה,

בין השעות 09:00-15:00.

חומר המכרז: