מספר מכרז: 33/2021- לביצוע עבודות פיתוח שצ"פים במגרשים 1115+ 1056 בעיר אופקים

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח שצ"פים במגרשים 1115+ 1056 בעיר אופקים

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום שני ה- 23.08.2021 בשעה 15:15, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

עיון במסמכי מכרז ורכישתם ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il .

את חוברת  המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי   ה-  05.08.2021 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 6 אזור תעשיה אופקים (בWaze-: חברה כלכלית),  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בימים א – ה, בין השעות 09:00-14:00 ובכפוף לתיאום הגעה מראש.  מחיר הרכישה הינו 3,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי   ה- 05.08.2021 בשעה 12:00 , הסיור ייערך במשרדי החכ"ל ברחוב בצלאל 6, אופקים.

ערבות מכרז (הגשה): על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 140,000 (מאה ארבעים אלף₪), בתוקף עד ליום 31.10.2021  בנוסח המצורף לחוברת המכרז, בלבד.

סיווג קבלני נדרש:  200 ג' -2 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות (חובה) כמפורט בתנאי המכרז. יתר דרישות הסף מפורטות אף הן בתנאי המכרז

הגשת הצעות: ההצעה, על כל צרופותיה לרבות הסכם השירותים החתום, תוגש פיסית במשרדי החברה בכתובת הנ"ל – לשכת מנכ"ל (לידי מנהלת הלשכה הגב' בתיה שחר), עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 19.08.2021 בשעה 14:00 בדיוק [קיימת כניסה נגישה למשרדי החברה מרחוב בצלאל ; בכל שאלה ו/או בקשה לסיוע יש להתקשר לטל': 08-9928561]. ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

בירורים: מול מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים הגב' כהן מוריה בכתובת: [email protected]  ו/או בטלפון: 08-9928593/561  בימים א – ה, בין השעות 09:00-15:00.