מספר מכרז: 31/2021- לתכנון אדריכלי של מבנה "אגרו-סייט" בעיר אופקים(מתחם משולב לייצור וניסוי טכנולוגיה חקלאית)

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא -31/2021 – לתכנון אדריכלי של מבנה "אגרו-סייט" בעיר אופקים(מתחם משולב לייצור וניסוי טכנולוגיה חקלאית)

מועד וועדת המכרזים – פתיחת מעטפות – יתקיים ביום שני ה- 23.08.2021 בשעה 15:15, במשרדי החברה הכלכלית, בכתובת, בצלאל 6 אזה"ת אופקים

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה אישית במייל מהחברה הכלכלית.

הגשת ההצעות כפופה לאישור קבלת ההזמנה ואישורה במייל חוזר, לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שני   ה-09.08.2021  בשעה 16:00

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il ללא תשלום.

השתתפות בסיור מציעים חובה יתקיים ביום רביעי  ה – 11.08.2021   בשעה 13:30 בדיוק, באמצעות התחברות למערכת הzoom (מציעים שיאשרו השתתפותם יקבלו קישור להשתתפות בסיור)

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום ראשון    ה– 15.08.2021 בשעה 12:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

הגשת מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, עד ולא יאוחר מיום חמישי ה- 19.08.2021  בשעה 14:00 בדיוק! לידי הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל, ו/או הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים במשרדי החברה, בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד.

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר דרך שליחת מייל הצטרפות לגב'  וורד בן סימון [email protected] שתעביר אליכם את מסמכי ההצטרפות.