מספר מכרז: 13/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא מס' 13/2020- לאספקת שירותי אדריכלות ותכנון מבנה מסוג בית ספר יסודי (18 כיתות), בשכונת "רמת שקד"(מגרש מס' 915), באופקים.

לתשומת לב המציעים מועד ההגשה נדחה ליום  ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

יכול להשתתף במכרז רק מציע שקיבל הזמנה דרך החברה הכלכלית במייל באופן אישי.

הגשת ההצעה כפופה לאישור קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום שלישי  ה-21/07/2020 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום ראשון ה-19/07/2020.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]    עד לא יאוחר מיום חמישי  ה23/07/2020 בשעה 14:00 . לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. לא יינתן מענה לשאלות שיתקבלו לאחר מועד זה. רק תשובות שניתנו בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, והן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך התחרותי. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני בטלפון שמספרו 08-9928593.

מסמכי ההצעה, על כל צרופותיה  לרבות הסכם השירותים החתום, יוגשו פיסית במעטפה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד, לידי הגב' מוריה כהן – מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, ו/או, הגב' בתיה שחר – מנהלת לשכת מנכ"ל. בכתובת : בצלאל 6, אופקים (אין לשלוח הצעה בדואר או בדוא"ל), בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 14:00, בלבד עד ולא יאוחר מיום ראשון ה- 02/08/2020 בשעה 14:00 בדיוק!

הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: https://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים. במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected].

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון.

חומר מכרז:

מעטפת משפטית מכרז זוטא 13/2020 – שירותי אדריכלות לתכנון בית ספר יסודי 18 כיתות ברמת שקד, אופקים

מפת מדידה

קבצי מפת מדידה