מספר מכרז: 09/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 09/2020- למתן שירותי תכנון אדריכלי של מתחם ספורט אתגרי בעיר אופקים.

לתשומת לב המשתתפים, מועד ההגשה נדחה ליום חמישי ה23/07/2020 .

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

1. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים שיצאה אליהם הזמנה אישית דרך החברה הכלכלית, אותם מציעים צריכים לאשר קבלת ההזמנה במייל חוזר לכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ראשון ה-28/06/2020

2. השתתפות בסיור מציעים שיתקיים ביום חמישי ה02/07/2020 בשעה 13:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בצלאל 6 אזור התעשייה, אופקים.

3.    ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 500 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מהיום  (שלישי ה23/06/2020) בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

4. שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר במסמך WORD פתוח בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום ראשון  ה- 12/07/2020 לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

5. מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 23/07/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל מנהלת לשכת מנכ"ל, הגב' בתיה שחר, בלבד!

6. הגשת ההצעה כפופה להרשמה מקדימה למאגר היועצים בחברתנו, הליך ההרשמה פשוט ומהיר וניתן לביצוע אונליין באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: https://www.hcl-ofaqim.co.il/ – רשימת מאגר יועצים.

אחריותכם האישית לוודא כי הינכם רשומים במאגר יועצים/ מתכננים, במידה ונתקלתם בבעיה יש לפנות לגב' וורד בן סימון [email protected] ).

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו למסמכי המכרז, חתום ע"י המציעים כדין, יחד עם כלל הנספחים שישלחו נשוא המכרז שבנדון

חומר מכרז:

מעטפת משפטית – מכרז זוטא 09-2020 – תכנון מתחם ספורט אתגרי באופקים

תוכנית -פיתוח גן הידידות שלב ב

תוכנית – פיתוח מיני פיץ