מספר מכרז: 05/2020

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים, מתכבדת להזמינך להשתתף בהליך תחרותי מסוג מכרז זוטא, כמפורט להלן:-

מכרז זוטא 05/2020 לצורך קבלת שירותי ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח עבור מבנה תעשייה להשכרה וקומת משרדים, ברח' תוצרת הארץ, אופקים

תנאי הכרחי להשתתפות במכרז:

אישור קבלת ההזמנה במייל בכתובת: [email protected] לא יאוחר מיום ג' ה 17/03/2020.

 לאור המצב ולנוחיות המציעים, ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד אותם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.hcl-ofaqim.co.il או לקבלם במשרדי החברה בתמורה לסך של 300 ₪ (במזומן או בשיק) [משרדי החברה ברח' בצלאל 6 אופקים], החל מיום 17.3.2020 בין הימים א – ה בין השעות 8:30 – 15:00 אצל הגב' מוריה כהן או אצל הגב' לילך פריים. נא לתאם הגעה מראש, טלפונית.

כך או כך, נדרש לצרף להצעה קבלה בסך של 300 ₪ בגין רכישת מסמכי מכרז, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם במשרדי החברה. קבלה בגין רכישת מסמכי מכרז באמצעות אתר האינטרנט של החברה תימסר במעמד הגשת ההצעה.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  5,000 ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

שאלות ובקשות להבהרות יש להעביר בכתב  לגב' מוריה כהן לדוא"ל [email protected]   עד ליום שני  ה- 23/03/2020. לא יתקבלו שאלות מעבר למועד זה. יתרה מכך, רק שאלות שתישאלנה בדוא"ל, יקבלו התייחסויות.

מועד הגשת מסמכי ההצעה, לא יאוחר מיום חמישי ה– 26/03/2020 עד השעה 14:00 במשרדי החכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר.

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה ויש לצרפו להצעה, חתום, יחד עם תשובות שיועברו ביחס לשאלות הבהרה.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

חומר מכרז:

הזמנת להגשת הצעות מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח עבור מבנה משרדי חכל – מכרז זוטא – 15.3.2020

תוכניות והדמיות מבנה