מספר מכרז: 04/2020

לאור המצב ובשל התפרצות הקורונה – מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה עד להודעה חדשה!

נאחל לימים טובים ובריאים יותר!!מוריה 18/03/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת למתן הצעות מחיר: 

הקמה והפעלה של עמדות טעינה (AC) ו-(DC) לרכבים חשמליים ברחבי העיר.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  18/02/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze  החברה הכלכלית) ,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים 1 חובה  יתקיים  ביום שלישי  ה- 25/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

סיור מציעים 2 חובה  יתקיים  ביום רביעי  ה- 26/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

נוכחות חובה באחד משני סיורי המציעים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה – לאור המצב – נדחה עד להודעה חדשה!!

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  50,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   18/02/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-מכרז פומבי 04_2020 הקמה והפעלה של עמדות טעינה

חומר מכרז:

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 04/2020- הקמה והפעלה של עמדות טעינה

שאלות הבהרה ותשובות מכרז 04-2020 עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 15.3.2020

 

מפה:

מפת אופקים 2020