מספר מכרז: 04/2020

שלום רב,

הריני לעדכנכם כי לנוכח השינויים הרחבים במשק בצל משבר הקורונה, ומחמת אירועים הקשורים בהתפשטותו של הנגיף ומנימוקים תקציביים, הוחלט על דחיית מועדי ההגשה של המכרז שבנדון, עד להודעה חדשה.

במהלך השבועות הקרובים תתכנס ועדה מקצועית לצורך קבלת החלטות בנוגע לפרסומו של המכרז שבנדון, במתכונת מחודשת.

בהתאמה, יישלחו אליכם מסמך עדכונים וכן חוברת מכרז מעודכנת.

בינתיים, על מנת שנוכל לדעת, מי מכם מעוניין לבחון את המשך השתתפותו במכרז המחודש, אבקשכם לעדכני בחוזר באם אתם מעוניינים לקבל עדכון פרטני בנוגע למכרז המחודש או לאו.

כן אעדכנכם, כי פרטיו של המכרז המחודש יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ואנו ממליצים לעקוב אחריו.

בהצלחה.

עדכני ליום 24/06/2020

לאור המצב ובשל התפרצות הקורונה – מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה עד להודעה חדשה!

נאחל לימים טובים ובריאים יותר!!מוריה 18/03/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת למתן הצעות מחיר: 

הקמה והפעלה של עמדות טעינה (AC) ו-(DC) לרכבים חשמליים ברחבי העיר.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום שלישי  ה-  18/02/2020  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים (לרשום בwaze  החברה הכלכלית) ,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00

מחיר הרכישה הינו 1,500 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

סיור מציעים 1 חובה  יתקיים  ביום שלישי  ה- 25/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

סיור מציעים 2 חובה  יתקיים  ביום רביעי  ה- 26/02/2020 בשעה 11:00  במשרדי החברה (נא לדייק).

נוכחות חובה באחד משני סיורי המציעים.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה – לאור המצב – נדחה עד להודעה חדשה!!

ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  50,000  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

עיון במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום שלישי   18/02/2020

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

פרסום:

פרסום-מכרז פומבי 04_2020 הקמה והפעלה של עמדות טעינה

חומר מכרז:

מעטפת משפטית- מכרז פומבי 04/2020- הקמה והפעלה של עמדות טעינה

שאלות הבהרה ותשובות מכרז 04-2020 עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 15.3.2020

 

מפה:

מפת אופקים 2020