מספר מכרז: 02/2020

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת אזור תעשייה בחכ"ל, אופקים.

היקף משרה: 100% משרה.

תנאי שכר: שכר התחלתי 40% מרמת השכר של מנכ"ל התאגיד.

כפיפות: מנכ"ל חכ"ל.

דרישות התפקיד, תנאי סף, כישורים אישיים ודרישות נוספות מפורטים באתר החברה בכתובת: http://www.hcl-ofaqim.co.il

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת : http://www.hcl-ofaqim.co.il

את ההצעות למכרז יש להגיש בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה באופן אישי, במשרדי החברה הכלכלית לידי הגב' בתיה שחר בכתובת  בצלאל 6, אופקים, עד ליום שני ה- 10/02/2020 בשעה 14:00.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מוריה כהן בטלפון 08-9928593/561  או לכתובת הדוא"ל [email protected]

פרסום תנאי הסף:

מכרז פומבי 02-2020 מנהל אזור תעשייה – דרישות תנאי סף

פרסום מכרז 02-2020 מנהל אזור תעשייה

טפסים להגשה

טפסים למכרז