מספר מכרז: 10/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודת עפר של כ- 700 דונם באזור תעשייה "שקד", באופקים

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה- 27/06/2019 במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים, אצל הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן, בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 5,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 27/06/2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה- 11/07/2019 עד לשעה 14:00.
 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 1,000,000 ₪ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 200 ג' -4 ומעלה, בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il החל מיום חמישי ה-27/06/2019.
 • טלפון לבירורים: אצל הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561 ו/או במייל בכתובת: [email protected]

מסמכי המכרז:

מפרט טכני_מכרז

מעטפת משפטית מכרז

רשימת תכניות

כתב כמויות

*החומרים המצורפים מעלה הם לעיון בלבד, החומרים אותם יש להגיש והמחייבים הינם החומרים שרוכשים בחוברת המכרז.