מספר מכרז: 11/2019

 

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים

מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני, באופקים.

 

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ה-  06/06/2019  במשרדי החברה ברחוב בצלאל 5 אזור תעשיה אופקים,  אצל  הגב' לילך פריים ו/או מוריה כהן,  בין השעות 09:00-14:00
 • מחיר הרכישה הינו 1,000 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 • סיור קבלנים חובה יתקיים  ביום חמישי  ה- 06/06/2019  בשעה 12:00  במשרדי החברה (נא לדייק).
 • את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  20/06/2019  עד לשעה  14:00.  
 • ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.
 • על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של  12,500  ₪  ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • סיווג קבלני 160 ו/או 270 בצירוף המלצות רלוונטיות חובה.
 • רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישת הסף – כמופיע בחוברת מכרז.
 • כמו כן, עמידה בתנאי סף ובשאר התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הבהרות

 • אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • רק נוסח המכרז שנמסר ביום סיור הקבלנים הוא הנוסח התקף.
 • אי השתתפות בסיור קבלנים חובה ימנע את ההשתתפות המציע במכרז.

עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  החברה הכלכלית בכתובת: www.hcl-ofaqim.co.il  החל מיום חמישי ה-06/06/2019.

טלפון לבירורים: אצל  הגב' כהן מוריה בטלפון: 08-9928593/561  ו/או במייל בכתובת: [email protected].

מסמכים:

מעטפת משפטית מכרז 11_2019 לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני

פרסום מכרז פומבי 11_2019 לביצוע עבודות תאורה בשוק העירוני אופקים._

חוברת כתב כמויות ומפרט טכני מכרז תאורה שוק עירוני