מספר מכרז: 08/2019

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ פונה בזאת לאיתור מועמדים עבור משרת מנהל/ת מינהלת הסכמי הגג

כללי:
כחלק מהליך ההקמה של מנהלה ייעודית לצורך ניהול תכנון פיקוח וביצוע הסכמי הגג – אשר נחתמו בין עיריית אופקים והחברה הכלכלית, מצד אחד: לבין רשות מקרקעי
ישראל, מצד שני – בקשות העירייה והחכ"ל, לגייס מנהל למינהלת הסכמי הגג, העונה על הדרישות המצורפות לפניה זו.

היקף משרה: 100% משרה.

תיאור התפקיד:
אחראי על יישום, מעקב ובקרה בדבר קיום הוראות הסכם הגג לעניין העירייה ו/או החכ"ל וביצוע העבודות.
בניית תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, המבוססות בין היתר גם: על התקדמות הפרויקטים, התחייבויות הגורמים והרשויות השונות כלפי יזמי בניה וקבלני ביצוע.
ריכוז עריכת מעקב ובקרה אחר לוח זמנים לתכנון וביצוע העבודות, לרבות ההנדסיות.
תאום וקביעת נהלי עבודה מול משרדי הממשלה השונים.
הכנת קובץ נהלי עבודה וקביעת ממשקים בין העירייה, החכ"ל, רמ"י והמשרדים הממשלתיים.
הכנת דיווח תקופתי שוטף לעירייה/חכ"ל, בהתאם לכללים ודרישות כפי שיוגדרו.
ניהול המערך הפיננסי/תקציבי של המנהלת, וכן ניהול כח האדם.
גיבוש תוכנית אסטרטגית לעיר ולמתחמים השונים יחד עם מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי בעירייה.
ארגון וביצוע כל הנדרש, לרבות ההכנות הנדרשות, לשלב האכלוס של הפרויקטים.
מיצוב ומיתוג העיר בחלקים הוותיקים והחדשים כאחד, לרבות ביצוע תהליכי שיווק, פתוח עסקי.
קידום קשר עם קהילות חוץ הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית.

דרישות תפקיד ותנאי סף:

על המועמדים לעמוד בתנאי סף כהגדרתם להלן:

 • מהנדס אזרחי או מהנדס תעשייה וניהול בוגר מוסד אקדמי מוכר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים; או בעל תואר אקדמי במדעי החברה או במדעי המדינה או במנהל
  מדיניות ציבורית או במדעים.
 • בעל ניסיון מוכח בעבודה של ניהול פרויקטים מכל סוג שהוא אל מול רשות מקרקעי ישראל או במסגרת רשות מקומית או אל מול משרד ממשלתי.
 • ניהול תקציב שנתי של 20 מיליון ₪ לפחות.
 • ניסיון של לפחות 5 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, כמנכ"ל של תאגיד עירוני או חברה ממשלתית או חברה ציבורית או רשות מקומית או גוף ציבורי/ממלכתי אחר, או בעל
  תפקיד בכיר באחד מהנ"ל.
 • ניסיון של לפחות חמש שנים בניהול צוות עובדים מקצועיים הכפיפות ישירה.

 דרישות נוספות:

 • יכולת ניהול צוות עובדים והנעתם.
 • יכולת קבלת החלטות ומהימנות אישית.
 • יחסים בין-אישיים טובים.
 • קפדנות ודיוק בביצוע.
 • יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח.
 • נשיאה באחריות.
 • כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
 • כושר ניהול מו"מ בדרג בכיר
 • יכולת ייצוג המנהלת בפני גורמים חיצוניים.
 • ידע כלכלי ויכולת קריאת והבנת דוחות כספיים.
 • ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה מאוד.
 • נכונות לעבודה בשעות חריגות.
 • נסיעות בתפקיד (רישיון נהיגה).

אופן ההגשה:

הצעת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז בכתובת: ברחוב בצלאל 6, לידי הגב' בתיה שחר. בצירוף:
1. תיאור תולדות חיים, ניסיון, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל.
2. מילוי שאלון/ בקשה למשרה פנויה.
3. מילוי טופס שאלון בדבר ניגוד עניינים.
4. מועד אחרון להגשה הינו: יום חמישי ה – 16/05/2019 עד השעה 14:00
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת המכרזים.
לבירורים ו/או לקיחת טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל חכ"ל, אצל הגב' בתיה שחר, פרטים נוספים: בטלפון 08-9928561

טפסים למכרז

מכרז 08.2019 מנהל מנהלת הסכמי גג